6 – Obietnica związana przysięgą – Ewangelia

1 Moj. 22:16-18; Gal. 3:8,16,29

Z Pisma to wiemy i z jego tonu,
.                    – 2 Tym. 3:16; Jana 17:17
Że mądrość ludzi i prawa Zakonu
.                    – 1 Kor. 1:19; Izaj. 5:21; Rzym. 3:20
Nie mają mocy człowieka zbawić,
.                    – Dz. 13:39; Rzym. 10:4; Żyd. 7:19
Wyrwać z przekleństwa, z grobu wybawić.
.                    – Gal. 3:21; 2:16,21
Że ludzi zbawia wiara w moc krzyża,
                   – Rzym. 10:9; Dz. 16:31; Żyd. 11:6
Gdy doń z miłością człowiek się zbliża.
                   – Rzym. 10:13-15; 1 Kor. 1:21; Jana 3:16-18; 1 Tym. 2:3-6
Zbawienna wiara pochodzi z Słowa,
.                    – Rzym. 10:17; Filip. 2:16
Które przez Zbawcę dał nam Jehowa.
                   – 2 Kor. 5:19; 1 Tym. 2:3-6
Wszyscy, co pragną zbawienia w wierze,
.                    – Jana 20:31; Żyd. 5:9
Dzięki Chrystusa je znajdą ofierze.
.                    – Mar. 10:30; Rzym. 5:10
Zbawienie bowiem darmo jest dane
.                    – Tyt. 2:11
Tym, którzy będą podążać za Panem.
.                    – Rzym. 2:16; Jana 3:18
Ci, co wesołą przyjmą nowinę,
.                    – Jana 3:16; Mar. 10:30; Rzym. 6:23
Żyć będą. Zginą, gdy wzgardzą Synem.
                   – Dz. 3:23; Żyd. 10:26; Rzym. 6:23
Bo jedna droga do życia jest dana:
.                    – Dz. 4:12; Jana 10:1,7,9; 14:6
To Chrystus Zbawiciel i Słowo Pana.
.                    – Tyt. 2:13,14; Gal. 3:13; 1 Piotra 1:18,19
Niebiosa są Twoje, wielki Panie,
                   – Ps. 115:16; Izaj. 45:18
Ziemia dla ludzi wiecznym mieszkaniem.
                   – Ps. 37:29; Mat. 6:10
Źli dzierżą berło tej ziemskiej dziedziny,
.                    – Dan. 2; 2 Tym. 3:13; Izaj. 60:2
Od złota przechodząc do nędznej gliny.
                   – Dan. 2:31-34
Lecz świat wnet będzie błogosławiony
                  – 1 Moj. 12:3; 22:18; Ps. 72:17; Obj. 15:4
I światłem tej prawdy oświecony.
.                    – Jana 1:4,7,9; 8:12
Bóg wybrał ze świata lud swego imienia
.                    – Dz. 15:14; Ps. 45:10,11
Wierny i zdolny do władzy pełnienia.
.                    – 2 Tym.2:12; Obj. 3:21; 5:9,10; 14:1-5
Śpiący w Chrystusie pierwsi powstaną.
                   – 1 Kor. 15:23,52; 1 Tes. 4:16
Pan szybko przemieni tych, co zostaną.
.                    – 1 Tes. 4:17; Mar. 13:27; Jana 14:3
Bo przyjdzie na ziemię jeszcze raz drugi,
.                    – Zach. 14:4,5; 1 Tes. 3:13; Judy 14
By rządzić ludzkością ze swymi sługi.
.                    – Mat. 25:31,32; Łuk. 1:32,33; Izaj. 2:2,3; 9:6,7
I doskonałe Abrahama nasienie
                   – 1 Kor. 12:27; Kol. 1:18; 1 Moj. 22:18
Pokojem będzie napełniać ziemię.
.                    – Gal. 3:8,16,29; Łuk. 2:10,14
Znajdą się wierni u boku Pana
                  – 1 Tes. 4: 17
Jako małżonka umiłowana.
                   – Jana 3:29; Ps. 45:13,14; Rzym. 8:17; Obj. 21:9
Wszystkim złym władcom Pan kres położy.
.                    – Ps. 10; Obj. 2:26,27; Jer. 25:29,33
Zniknie mniemanie, że to władcy Boży.
                   – 1 Kor. 15:24; Filip. 2:10
Jak plewy zniknie ich pycha i chwała,
                   – Dan. 2:35,44
Rząd będzie Chrystusa – Głowy i Ciała.
                   – Dan. 7:27; Ps. 22:27,28; Łuk. 22:29,30; 19:17,19
Gdy On przemówi, by ziemia wydała
.                    – Izaj. 26:19,21; Oz. 13:14; Obj. 20:4
Wszystkich, co w grobach tak długo trzymała,
.                    – Jana 5:28; 1 Kor. 15:22
Żyj – powie jednym, drugich naprawi,
.                    – 1 Kor. 15:25,28; Ps. 110:1; Efez. 1:10
Nic na tej ziemi złego nie zostawi.
.                    – Obj. 22:3; 21:4,5
Te czasy odnowy, gruntownej przemiany
.                    – Dz. 3:19, 21; Mat. 24:33
Już wkrótce nadejdą wraz z naszym Panem.
                   – Mat. 28:18; Jana 11:25; Kol. 3:3,4; Obj. 22:17
On wyrok zdejmie, pobłogosławi,
                   – Ps. 104:30; Izaj. 25:6-9; Obj. 22:17
Ziemię w raj zmieni i ludzkość zbawi.
.                    – Izaj. 35; 51:11; 55:10-13; Ezech. 36:35
Przeminą wtedy smutek i łkanie,
.                    – Ps. 30:5; 1 Kor. 15:26; Obj. 21:4
Świat się pokoju zajmie smakowaniem.
                   – Zach. 9:10; Izaj. 2:4
Ludzkość zrozumie za rządów Pana,
                   – Ps. 22:28; Izaj.11:9; 45:23; Dz. 15:16,17
Że On jest Królem, a ona poddana.
.                    – Ps. 22:27
Wszystkie narody oddadzą cześć Panu,
.                    – Ps. 67:4-7; 86:9; Obj. 15:4
Hymny i pieśni będą śpiewane,
.                    – Obj. 5:13; Ps. 102:15; Izaj. 29:18-24
Łaska znów błyśnie dla Izraela,
.                    – Rzym. 11:26; Jer. 32:40
Kiedy w zabitym ujrzy Zbawiciela.
.                    – Zach. 12:10; Dz. 2:23,36
Gorzko żałować będą swojej winy,
.                    – Ezech. 36:31; 16:61,63
Za Króla Go przyjmą ojcowie i syny.
.                    – Izaj. 25:9; Mat. 23:39; Łuk. 3:15
On im przywróci, co do nich należy,
                   – Ezech. 36:24; 37:21; Jer. 32:37
Z grzechów oczyści wierzących szczerze.
                   – Jer. 31:33,34; Ezech. 36:33; Rzym. 11:27
Jeruzalem, Pana mając za wodza,
.                    – Dz. 15:15,16; Zach. 6:12,13; Izaj. 40:1-11; 33:20-24
Radość da ziemi zmęczonej srodze.
.                    – Izaj. 52:9,10; 65:18,19; Ps. 48:2
Z niego żywota woda popłynie
.                    – Zach. 14:8; Joela 3:18; Obj. 22:1
I z drzew dających życie zasłynie.
.                    – Ezech. 47:1,12; Obj. 22:1,2
Gdy już przekleństwa nie będzie wcale,
.                    – Obj. 22:3
Dolne się miasto połączy z tym w chwale.
.                    – Obj. 21:10-27; Dan. 2:35,44
Każdy cześć odda Bogu od siebie,
                   – 4 Moj. 14:21; Obj. 5:12
Wola zaś Jego będzie na ziemi jako jest w niebie.
.                    – Mat. 6:10