3 października

Manna

Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój; na niczym się nie potkną – Ps. 119:165

      Nasze prośby w coraz większej mierze powinny być prośbami o łaskę, mądrość, owoce Ducha i sposobności służenia Panu oraz braciom, a także o coraz większy wzrost w podobieństwie do drogiego Syna Bożego. Kto może wątpić, że w takich warunkach obiecany „pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum”, będzie „strzegł” takie „serce” i jego „myśli”? Ten pokój rozproszy jeden z wielkich rodzajów zła, jaki dotyka serc wielu. Samolubstwo i ambicja nie znajdą miejsca w tak napełnionym sercu. Pokój Boży może mieszkać w naszym sercu i rządzić nim tak, by zachować je od trosk i zamieszania panującego na świecie, nawet wtedy, gdy jesteśmy otoczeni niekorzystnymi warunkami – nawet wtedy, gdy sam przeciwnik nęka nas za pośrednictwem swych zwiedzionych narzędzi. (R 3304)

      Boskie prawo dla Jego poświęconego ludu składa się z miłości obowiązkowej i bezinteresownej. Obejmuje zatem przykazania Słowa. Liczne wersety Pisma Świętego używają słowa prawo w o wiele szerszym znaczeniu, obejmującym także doktryny, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy Słowa, czyli całą zawartość Biblii. Miłować zakon Pana w najszerszym znaczeniu tego słowa znaczy znajdować przyjemność w rozmyślaniu nad nim, opowiadaniu o nim i praktykowaniu go. Wiedząc, że wszystkie rzeczy współdziałają dla ostatecznego dobra ich samych i całej ludzkości dla chwały Bożej, miłujący prawo Boże doznają odpoczynku serca i umysłu. Wśród prób zachowywani są przed wypadnięciem z Boskiej łaski i w ten sposób zachowują pokój dzięki pomocy Słowa Pana i Jego opatrzności.

      Równoległe cytaty: Ps. 4:9; 25:12,13; 29:11; Przyp. 3:17,24; Izaj. 26:3,12; 28:12; 32:2; 54:10,13; 57:1,2,19; Łuk. 2:14; Jana 14:27; Rzym. 5:1; 8:6; Efez. 2:14-17; Filip. 4:7; Kol. 3:15.

      Pieśni: 128, 3, 27, 56, 57, 93, 244.
      Wiersze brzasku: (205) Nie wątp w Niego.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4898
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z powyższym tekstem? Jakie były okoliczności? Co było pomocą lub przeszkodą? Jakie były skutki?

<<<wczoraj jutro>>>