18 października

Manna

Kto jest niedbały w sprawach swoich, bratem jest marnotrawcy – Przyp. 18:9

      Nie możemy patrzeć na marnotrawstwo kogokolwiek z poświęconych Panu bez odniesienia wrażenia, że nadal wykazuje on braki w tym zakresie, bez względu na to, jak wielkiego postępu dokonał w zrozumieniu myśli Pana pod innymi względami. Ocenienie daru i szacunek dla Dawcy oznacza dbałość i odpowiedzialność za wszystko, co otrzymujemy od naszego Niebiańskiego Ojca, tak w rzeczach doczesnych, jak i duchowych. Zgodnie z przypowieściami naszego Pana, On w znacznym stopniu sprawdza naszą miłość i gorliwość przez to, w jaki sposób używamy udzielanych nam obecnie talentów, sposobności i błogosławieństw – tak doczesnych, jak i duchowych. (R 3332)

      Duch człowieka niedbałego jest duchem marnotrawstwa. Marnuje on swój czas, który jest cenny i nie do odzyskania; marnuje swoje talenty, które mogą być doskonalone; traci sposobności służby, które otrzymują inni; marnuje swoją energię, która rdzewieje w bezczynności; traci dobre imię, którego może nigdy nie odzyskać; traci przyjaciół, którzy go opuszczają; traci swój dobytek, który jest mu odbierany; niszczy swój charakter, co go upadla; traci swoje życie, które jest mu zabierane; traci wieczność, która jest dla niego stracona. Dlatego niech niedbalstwo będzie dalekie od nas jako świętych Pana.

      Równoległe cytaty: Przyp. 6:6-11; 10:4,5,26; 12:11,24,27; 13:4; 15:19; 19:15,24; 20:4,13; 21:5,25; 22:29; 23:21; 24:30-34; 26:13-16; 27:23-27;30:25-28; 31:13-27; Kaz. 10:18; Izaj. 56:10; Mat. 25:26,27; Rzym. 12:11; Efez. 4:28; 1 Tes. 4:11,12; 2 Tes. 3:10-12; Żyd. 6:12; 1 Tym. 5:8.

      Pieśni: 20, 25, 32, 78, 201, 224, 225.
      Wiersze brzasku: (150) Kubek zimnej wody.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 3502
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Co ten tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu? Jak reagowałem(am) na myśli w nim zawarte? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>