29 marca

Manna

Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, dar to Boży jest – Efez. 2:8

      Jako członkowie upadłej rasy nie byliśmy w stanie spełniać żadnych uczynków, które święty Bóg mógłby przyjąć. Nasze obecne stanowisko jako chrześcijan nie jest więc wynikiem czegoś, co dokonała lub mogła dokonać stara natura. Nie jest ono z nas, jest to dar Boży. Lekcja ta musi być w pełni zrozumiana, w przeciwnym bowiem razie będziemy stale w niebezpieczeństwie upadku. Apostoł chce, byśmy dokładnie zrozumieli, że nowe serce, umysł i wola są nowym i odrębnym stworzeniem, a nie ewolucją starej natury. Zostaliśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie jako twór Boski, przygotowani do dobrych uczynków, lecz nie przez dobre uczynki. (R 3166)

      Nasze zbawienie jest niezasłużoną łaską ze strony Niebiańskiego Ojca. Nie zasługujemy na żaden dar ani błogosławieństwo od Niego otrzymywane. Chociaż Bóg wymaga wiary jako warunku, nasza wiara nie zasługuje na Jego łaskę, tak jak otrzymanie jałmużny przez żebraka nie daje mu do niej prawa. To z Jego łaski dostąpiliśmy zbawienia usprawiedliwienia oraz Boskiego powołania. Jak bardzo powinniśmy dziękować naszemu wielkiemu Dobroczyńcy i Go oceniać!

      Równoległe cytaty: Rzym. 3:19-5:2; 11:5,6; 5 Moj. 9:5; Gal. 5:4; Efez. 1:19; 2:5; 2 Tym. 1:9; Mat. 16:17; Rzym. 10:13,14,17; Filip. 1:29; Jak. 1:17; Rzym. 11:28,29.

      Pieśni: 251, 187, 246, 291, 295, 67, 176.
      Wiersze brzasku: (12) Chrystus – wszystko we wszystkim.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 1262.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były doświadczenia tego tygodnia związane z powyższym tekstem? Jak zostały zniesione? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>