5 maja

Manna

Jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie – Rzym. 8:13

      Warunki, na mocy których możemy pozostawać w łączności z Panem i posiadać nadzieję uczestniczenia w chwale zmartwychwstania, zostały w ten sposób definitywnie określone jako umartwianie spraw ciała – ograniczanie cielesnych skłonności, uśmiercanie, krzyżowanie i zużywanie ich w służbie dla Pana i Jego sprawy. Takie umartwianie spraw ciała, taką walkę ze słabościami ciała, Apostoł w innym miejscu nazywa „bojem”, gdy mówi, że ciało walczy przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, ponieważ te dwie rzeczy są sobie przeciwne i pozostaną przeciwnikami do końca życia. Jeśli duch jest ochoczy i walczy ze słabościami ciała najlepiej jak potrafi, Pan – przez zasługę Zbawiciela – uzna to zwycięstwo za zupełne. (R 3200)

      Duch oznacza nowe serce, umysł i wolę, a ciało symbolizuje ludzką naturę. Sprawy ciała oznaczają samolubne, światowe, błędne i grzeszne skłonności oraz sposoby ich wyrażania. Sprawy ciała można umartwiać szczególnie na dwa sposoby: przez zastępowanie ich przeciwnymi im dobrymi cechami i czynami oraz przez ograniczanie ich dobrymi cechami i czynami, które nie stanowią ich przeciwieństw. Kto tak postępuje, osiągnie życie.

      Równoległe cytaty: Gal. 4:6; 5:16,17,22,25; 6:8; Efez. 3:16; Kol. 3:10; 1 Piotra 2:21; 3:4; Rzym. 6:6-23; 8:11; 1 Kor. 3:16; 6:19; Efez. 4:22-32; Kol. 3:5-9; 5 Moj. 30:6; Ezech. 18:21; 33:15,16; Zach. 4:6; Mat. 16:25; 19:12,16,21; Łuk. 18:29,30; Jana 12:25.

      Pieśni: 192, 90, 91, 130, 136, 145, 20.
      Wiersze brzasku: (136) Dobrze korzystaj z czasu.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5805
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu doświadczenia związane z tym tekstem? Jaki uczyniłem(am) z nich użytek? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>