21 maja

Manna

Wszystko pismo od Boga natchnione pożyteczne jest ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości; aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczony – 2 Tym. 3:16,17

      Dobrze byłoby, gdybyśmy pamiętali, że wszystkie łaski Ducha, cały postęp w wiedzy dotyczącej spraw Boskich, którego już dokonaliśmy i który dopomógł nam w zbliżeniu się do Boga i świętości, stał się naszym udziałem dzięki Pismom Starego Testamentu oraz słowom naszego Pana i Jego natchnionych Apostołów. Zbyteczne byłoby więc udawanie się do innych przewodów po prawdziwą mądrość, która miałaby przygotować nas do obiecanego zbawienia. (R 2165)

      Pismo Święte jest natchnione przez Boga i dlatego zapewnia człowiekowi Bożemu pełnię Boskich myśli w zakresie tego, w co ma wierzyć jako prawdę, co odrzucać jako błąd, z czego oczyścić swój charakter oraz co czynić, by go rozwinąć. Poddając swoje serce i umysł wpływowi Pisma Świętego, człowiek Boży oczyszczany jest zatem z grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, jak również zostaje w pełni rozwinięty w każdym dobrym słowie i zalecie, przez co jest zupełnie przygotowany do „wszelkiej sprawy dobrej”.

      Równoległe cytaty: 5 Moj. 6:6,7; 2 Sam. 23:2; Łuk. 1:70; Mat. 22:43; 26:54,56; Jana 5:39; 10:35; Mar. 12:24; 2 Piotra 1:19-21; Dz. 20:20,27; Rzym. 3:2; 15:4; Ps. 19:8-12; 119:9,11,97-104; 1 Tym. 6:11; 2 Tym. 2:21,25; 4:2; Żyd. 3:7; 4:12; 10:24; 2 Kor. 9:8; Efez. 2:10; Tyt. 2:14.

      Pieśni: 22, 49, 79, 154, 296, 311, 315.
      Wiersze brzasku: (4) Słowo Boże.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 3210
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jak stosowałem(am) ten tekst w tym tygodniu? Dlaczego? Co mi w tym przeszkadzało lub pomagało? Jaki był wynik?

<<<wczoraj jutro>>>