5 lutego

Albowiem taka jest wola Boża [odnośnie was], to jest, uświęcenie wasze – 1 Tes. 4:3

      Kiedy udajemy się do Pisma Świętego, aby ustalić, jaka jest wola Boża, dowiadujemy się, że wielka praca, jakiej Bóg od nas wymaga, nie jest pracą dla drugich, ale pracą w nas samych, pracą ujarzmiania, zwyciężania i rządzenia sobą. Wszystko inne – nasza służba na rzecz domowników wiary, świadczenie dobra wszystkim ludziom za pośrednictwem krajowych i zagranicznych misji, itd. – jest zatem podporządkowane tej najważniejszej pracy wewnątrz nas. Jak bowiem pod natchnieniem oświadcza Apostoł, nawet gdybyśmy w pięknych słowach głosili Ewangelię drugim i całe nasze mienie oddali na żywność dla ubogich lub stali się męczennikami dla dobrej sprawy, bez miłości, będącej duchem Chrystusa i Ojca, rozwiniętej w nas jako rządzącej zasady życia, z Boskiego punktu widzenia bylibyśmy niczym. (R 2411)

      Uświęcenie oznacza odłączenie się od siebie i świata oraz oddanie Bogu na służbę. Jego pełne wdrożenie rozwinie w nas charakter podobny do charakteru Niebiańskiego Ojca. Wolą Bożą dla Jego dzieci nie może być nic mniej, niż rozwinięcie charakteru na podobieństwo Bożego. Każdy, kto w czasie powołania wyborczego poddaje się woli Bożej, ostatecznie stanie się takim, jakim jest Bóg na poziomie duchowego bytu. W czasie pośredniczącego panowania Chrystusa takie poddanie się zostanie natomiast nagrodzone doskonałym ludzkim życiem.

      Równoległe cytaty: 3 Moj. 20:7,8; Micheasz. 6:8; Jana 17:17; Dz.20:32; 1 Kor. 1:2,30; 6:11; Efez. 5:10,26,27; 1 Tes. 5:23; 2 Tes. 2:13; Tyt. 3:5,6; Żyd. 2:10; 10:10,14; 13:12; 1 Piotra 1:22; Judy 1.

      Pieśni: 125, 4, 198, 78, 114, 74, 196.
      Wiersze brzasku: (161) Rozczarowanie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5876.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie uświęcające doświadczenia miałem(am) w tym tygodniu? Jak się w nich zachowywałem(am)? Jakie odniosłem(am) z nich korzyści?

<<<wczoraj jutro>>>