21 lipca

Manna

Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, abym świadectwo wydał prawdzie – Jana 18:37

      Wierność naszego Pana prawdzie sprowadziła na Niego opozycję tych, którzy byli zaślepieni przez przeciwnika. Dawanie przez Niego świadectwa prawdzie kosztowało Go życie, a oddanie życia w obronie prawdy stanowiło cenę odkupienia. Wszyscy naśladowcy Pana podobnie powinni dawać świadectwo prawdzie – prawdzie o Boskim charakterze i planie. Takie świadczenie o prawdzie ma kosztować wszystkich prawdziwych naśladowców Jezusa życie, w oddawaniu siebie jako żywych ofiar, świętych i możliwych do przyjęcia przez Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi. Niech każdy, kto ma nadzieję udziału w Królestwie z Księciem Żywota, daje świadectwo prawdzie – dobre wyznanie odnoszące się do Królestwa, jego podstawy i ostatecznej struktury w chwale. (R 2470)

      Nasz Pan miał szczególną misję na tym świecie. Było nią wydanie świadectwa prawdzie, nie we wszystkich jej dziedzinach, lecz w jej aspektach religijnych. Wiernie wykonał On powierzoną Mu przez Ojca misję. Wykorzystywał wszelkie okazje, w czasie dogodnym czy niedogodnym, by stale prowadzić Swą misję. Ani obawa przed opozycją, ani pragnienie względów ludzkich nie zdołały skusić Go do zawrócenia z drogi wierności.

      Równoległe cytaty: Izaj. 55:4; 1 Tym. 6:13; Obj. 1:5; 3:14; Rzym. 15:8-12; Mat. 7:21-23; 10:32,33; Jana 1:15-18; 9:22-38; 12:42,43; Rzym. 10:8-10.

      Pieśni: 44, 116, 210, 164, 260, 272, 275.
      Wiersze brzasku: (38) Wąska droga.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5720
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu dawałem(am) świadectwo prawdzie? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>