14 kwietnia

Manna

Wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzony został – Izaj. 53:12

      Jak każdy, kto postępuje śladami Mistrza, musi przeżyć pewne getsemańskie doświadczenia, tak każdy musi poznać przynajmniej przedsmak wszystkich doświadczeń Mistrza. Nie zapominajmy więc wyszukiwać sposobności służenia braciom, tym „maluczkim”, współuczniom Chrystusa. Starajmy się nie dodawać do urągań, które muszą spaść na wszystkich naśladowców Baranka, lecz przeciwnie: okazujmy współczucie naszymi słowami oraz udzielajmy pomocy drugim w noszeniu krzyża oraz występujących trudnościach i próbach. W ten sposób najlepiej możemy pokazać naszemu Panu i Głowie, jak ocenilibyśmy sposobność udzielenia Mu pomocy w niesieniu Jego krzyża w drodze na Kalwarię. (R 2473)

      Śmierć naszego Pana nie była śmiercią pozorną: Jego śmierć była rzeczywista. Sama Jego istota została poddana śmierci. Proces, poprzez który się dokonała, był powolny i długotrwały, trwający trzy i pół roku. Składały się nań wyczerpanie fizyczne, umysłowy smutek i przemoc fizyczna. Jezus tak bardzo nas umiłował, że z naszego powodu wstąpił w stan śmierci na część trzech dni. Jego ostatnie godziny też nie upłynęły w łagodnych warunkach. Chociaż nie był winien grzechu ani przestępstwa, został skazany na śmierć z grzesznikami i przestępcami, jak grzesznik i przestępca.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 3:15; Ps. 22:2-22; 69:22; Iz. 53; Dan. 9:26; Zach. 12:10; 13:7; Mat. 27:1-50; Mar. 15:1-37; Łuk. 23:1-46; Jana 18:28; 19:30.

      Pieśni: 168, 5, 28, 132, 135, 246, 290.
      Wiersze brzasku: (15) Chrystus w nas.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5064.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jaki wpływ wywarła na mnie w tym tygodniu śmierć Jezusa? Jakie były okoliczności i wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>