23 czerwca

Manna

Na dobrej ziemi posiany jest ten, który słucha słowa i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny – Mat. 13:23

      Rozmaite miary owocowania (owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny) lub dziesięć i pięć grzywien pokazują różnice w przeszkodach, które trzeba pokonać itp., a nie niewierność w korzystaniu z zasobów łaski. Niektórzy mogą pracować długo i pilnie, osiągając znikome rezultaty, podczas gdy ten sam wysiłek u innych, posiadających bardziej stanowczą wolę i większą konsekwencję, może dokonać wielkich rzeczy. Niektórzy przez potykanie się i powracanie na złą drogę, z czego później się podnoszą, tracą czas i sposobności, których już nigdy nie odzyskają, chociaż dostępują przebaczenia i wspaniałomyślnego przywrócenia do Boskiej łaski, a następnie z pilnością i cierpliwością biegną aż do końca. (R 1972)

      Różne rodzaje gleby przedstawiają różne grupy słuchaczy. Dobra gleba przedstawia wiernych. Wiernymi są ci, którzy rozumiejąc Słowo i rozmyślając o nim, pilnie stosują je w uświęcaniu serca i umysłu; proporcjonalnie do swej gorliwości w tym zakresie, przynoszą owoc. Ich ostateczne stanowisko będzie zależało od gorliwości w tym względzie.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 26:12; Ps. 111:10; Izaj. 55:10,11; Mat. 13:3-8,18-23; 25:20-23; Łuk. 6:43-45; 19:6-9; Jana 12:24; 15:5,8,16; 1 Piotra 1:23; Rzym. 6:22; Gal. 5:22,23; Filip. 1:11; 4:17; Kol. 1:6; Żyd. 12:11; Jak. 3:18.

      Pieśni: 196, 315, 311, 95, 198, 74, 114.
      Wiersze brzasku: (5) Jak czytasz?
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4634
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jak używałem(am) Słowa w tym tygodniu? Jakie były rezultaty?

<<<wczoraj jutro>>>