Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 530

Tomy Epifaniczne

co wśród wielu innych przykładów jest dowodem, że Jehowa jako imię nie weszło do języka greckiego, lecz z powodu żydowskich przesądów było oddawane w języku greckim przez Kyrios – Pan. Aby zmniejszyć siłę jednego Boga i jednego Pana oraz siłę kontrastu między Bogiem a Panem, np. 1 Kor.8:6; Judy 25 itp., trynitarze twierdzą, że nazywanie w nich Ojca jednym Bogiem tak samo nie dowodzi, że Jezus nie jest Bogiem, jak nazywanie Jezusa jednym Panem nie dowodzi, że Ojciec nie jest Panem. Odpowiadamy na to, że Bóstwo ze swej natury zawsze oznacza bycie Panem, podczas gdy bycie Panem niekoniecznie oznacza bycie Bóstwem, jak dowodzą tego powyższe przykłady. Tak więc ten ich unik chybia celu. Nasza analiza twierdzeń trynitarzy, którzy chcieli udowodnić doktrynę trójcy wskazując na to, że imiona Jehowa, Bóg i Pan należą wyłącznie do Boga, a odniesione do Jezusa dowodzą, iż jest On Wszechmogącym Bogiem – w efekcie pokazała, że jedynym z tych słów używanym wyłącznie wobec Boga jest Jehowa, które zresztą nigdy nie jest stosowane wobec naszego Pana jako Jego imię. Słowo „Bóg” użyte jako imię własne jest imieniem tylko Najwyższej Istoty i nigdy nie jest w Biblii używane wobec Jezusa, chociaż jest w stosunku do Niego używany rzeczownik pospolity „bóg”. Słowo „Pan” jest rzeczownikiem pospolitym, grzecznościowo stosowanym w Biblii wobec każdego przełożonego lub kogokolwiek uznawanego za przełożonego. Tak więc argument trynitarzy na temat rzekomego stosowania przez Biblię wyłącznego imienia Boga wobec Jezusa upada, co obala podstawę jednego z dowodów trynitarzy, który próbowali podtrzymać.
      Zajmiemy się teraz drugim argumentem ich czwartego rzekomo pośredniego dowodu trójcy, tj. że przymioty, jakie Biblia przypisuje wyłącznie Bogu, wyraźnie przypisuje także Jezusowi Chrystusowi. Twierdzą oni, że przymioty te to: odwieczność, supremacja, wszechobecność, wszechmoc i wszechwiedza. Obaliliśmy już ich pogląd, że nasz Pan zawsze był i jest równy Bogu, a zatem że jest najwyższy. Dowiedliśmy

poprzednia następna