Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 265

Tomy Epifaniczne

szczodry w uczuciach i czynach wobec swego Pierworodnego, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podobnie szczodry okazuje się dla Swych pozostałych synów i sług Wieku Ewangelii. Jego szczodrość przejawia się w fakcie, że pomimo naturalnego upadłego stanu, w jakim widział tę klasę jako całość, zaplanował jej pojawienie się, jak również jej wspaniałe przeznaczenie. Jak zdumiewająco szczodry był On wobec nich, oddając za nich Swego jednorodzonego Syna, by stał się istotą ludzką i – jako taki – ofiarą na śmierć wśród najbardziej okrutnych cierpień – fizycznych i umysłowych! Jezus, dar nad darami, był jednym z najbardziej szczodrych dobrodziejstw Boga dla nich.
Jednak oprócz tego daru odkupienia w Jezusie jako ich okupie Bóg udziela im daru prawdy, nie tylko na temat powierzchownych rzeczy Boskiego Słowa, lecz także na temat najgłębszych i najbardziej poufnych prawd. Okazuje przez to Swe zaufanie do nich i objawia im tajemnice, które ukrywa przed wszystkimi innymi. Takie prawdy są niezmiernie cenne i pożądane, i należą do najbogatszych i najbardziej hojnych darów Boga. Co więcej, udziela im darmowego usprawiedliwienia przez zasługę Syna Bożego, o które Sam Bóg się dla nas zatroszczył. Dobro to jest wielkim skarbem. Hojność tego daru można lepiej zrozumieć przez rozważenie tego, czym on jest i czego dokonuje. Polega on na przebaczeniu grzechu Adamowego i wszystkich grzechów z niego wynikających (Rzym.3:24-26; 4:5-8), dzięki czemu jesteśmy uwolnieni od Adamowego wyroku śmierci. Polega on także na uznaniu sprawiedliwości Chrystusa za naszą własną (Rzym.10:4; 1 Kor.1:30; Filip 3:9). W ten sposób na zawsze zostajemy udoskonaleni przed Bogiem ze wszystkich słabości i grzechów Adamowych, jak również z wyroku, tak że nie umieramy już śmiercią Adamową. Czyni i utrzymuje to nas przyjemnymi dla Boga w naszym człowieczeństwie aż do śmierci. Oznacza to, że Bóg uznaje nas za takich, którzy rzeczywiście posiadają doskonałe ciała, z prawem do życia i jego prawami życiowymi, jak również doskonałe charaktery. Nasze darmowe usprawiedliwienie jest zatem bardzo szczodrym darem od Boga.

poprzednia następna