Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 264

Tomy Epifaniczne

Izaakowi poza wielkim bogactwem udzielił przywileju bycia typicznym nasieniem, jak również częścią nasienia ziemskiego. Dlatego w głównych fragmentach jego opisanego życia udzielił mu przywileju bycia typem Chrystusa Głowy i Ciała, jak również obdarzył go obietnicami przymierza. Podobnych darów udzielał Jakubowi i Józefowi. Jakże hojnie udzielał Bóg darów przywileju, stanowiska i służby Mojżeszowi, wykorzystując go także wybitnie jako wielorakiego typu! Bóg udzielił Izraelowi nie tylko udziału w obietnicach Abrahama, lecz także błogosławieństw Przymierza Zakonu ze wszystkim, co z tego wynikało, np. stał się Bogiem ich przymierza, a oni stali się ludem Jego przymierza, wraz z naukami i innymi korzyściami Przymierza Zakonu, ziemią Izraela, kapłaństwem, królami i prorokami. Błogosławieństwa te skupiały w sobie miliardy darów miłości i łaski. Boskie dary nadziei dla Jego sług i przyjaciół Starego Testamentu z pewnością są przejawem wielkiej i obfitującej hojności, dzięki której radością dla Niego było wyświadczanie dobra jego poddanym.
Jednak szczodrość Boga jest jeszcze bardziej widoczna w Jego postępowaniu z synami i sługami Wieku Ewangelii. Logosowi udzielił przywileju osiągnięcia najwyższego wyniesienia ze wszystkich stworzeń jako Najwyższego Narzędzia Boskiego planu. Oznaczało to Jego karnację. Jako dar miłości od Boga Jego udziałem stał się przywilej ofiarowania Swego człowieczeństwa jako ofiary dla Boga oraz spłodzenia do Boskiej natury, pomazania Duchem Świętym, urząd Najwyższego Kapłana oraz Proroka. Gdy dowiódł wierności aż do śmierci, Bóg udzielił Mu wyniesienia do Boskiej natury, stanowiska Głowy nad Kościołem oraz Namiestnika w całym wszechświecie. W odniesieniu do rodzaju ludzkiego otrzymał On urzędy Kapłana, Proroka, Króla, Sędziego, Pośrednika, Lekarza i Ojca, a w stosunku do Kościoła – urzędy Kapłana, Proroka, Króla, Sędziego, Orędownika, Lekarza i Oblubieńca. Wynosząc Go, Bóg udzielił Mu stanowiska, czci i natury ponad każdą inną istotę. Z pewnością Bóg okazał się

poprzednia następna