Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 78

Tomy Epifaniczne

wytworzy swarliwość; dominacja agresywności wytworzy okrucieństwo; dominacja taktowności wytworzy hipokryzję; a dominacja przezorności wytworzy zachłanność. Niższe pierwszorzędne łaski mogą dokonać wiele dobrego, jeśli są kontrolowane przez wyższe pierwszorzędne łaski. Tak więc nie powinny one dominować, lecz pozostawać pod kontrolą wyższych łask pierwszorzędnych.
      Dla jasności obrazu podamy kilka wyjaśnień na temat drugorzędnych i trzeciorzędnych łask, zalet i przymiotów. Łaski drugorzędne nie posiadają własnych, oddzielnych organów uczuciowych, przez używanie których się rozwijają. Gdyby tak było, nie byłyby łaskami, zaletami drugorzędnymi, lecz pierwszorzędnymi. Powstają one wtedy, gdy łaski pierwszorzędne, szczególnie te wyższe, tłumią wysiłki niższych organów uczuciowych do rządzenia nami. I tak: gdy wyższe pierwszorzędne łaski tłumią wysiłki samooceny do rządzenia nami, powstaje pokora; gdy tłumią wysiłki spokoju, rozwijają pracowitość; gdy tłumią wysiłki wojowniczości, tworzą nieskwapliwość; gdy tłumią wysiłki niszczycielskości, rozwijają powściągliwość, przebaczenie itp. Tak więc łaski drugorzędne w mniejszym lub większym stopniu są negatywne, ponieważ nie powstają jako naturalny efekt organu uczuciowego, lecz tylko wtedy, gdy inne łaski zmuszają niższe organy uczuciowe do bierności, jeśli chodzi o sprawowanie kontroli.
      Łaski, przymioty i zalety trzeciorzędne w następujący sposób różnią się od łask pierwszorzędnych: podczas gdy łaski pierwszorzędne są bezpośrednim rezultatem działania wyższych organów uczuciowych jako takich lub niższych pierwszorzędnych organów uczuciowych jako takich, a nigdy połączenia wyższych i niższych w celu wytworzenia łask pierwszorzędnych, każda łaska trzeciorzędna jest rezultatem połączenia jednego lub większej liczby wyższych i niższych organów uczuciowych i łask drugorzędnych. Na przykład: wiara, łaska wyższa pierwszorzędna, powstaje w wyniku działania uczuciowego organu duchowości; taktowność, łaska niższa

poprzednia następna