Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 47

Tomy Epifaniczne

ponieważ jako demony upadli aniołowie są w istocie potężni (5 Moj.32:16,17; 1 Kor.10:20; 8:5). Nasze dotychczasowe badania dowodzą, że Bóg jest jedną i tylko jedną istotą, jednostką. Z radością Mu służymy.
      Następnym przymiotem istoty Boga, jaki rozważymy, jest Jego wszechmoc. Wszechmoc została zdefiniowana jako zdolność robienia wszystkiego. Uważamy, że taka definicja jest zbyt szeroka, ponieważ Pismo Święte wyraźnie uczy, iż są pewne rzeczy, których Bóg nie może uczynić, np. nie może kłamać (Żyd.6:18); nie może zaprzeć Samego Siebie (2 Tym.2:13); nie może popełnić grzechu, sprzyjać mu ani być do niego kuszonym (Habak1:13; Jak.1:13). Słowem, Bóg nie może uczynić niczego, co jest przeciwne Jego charakterowi. Nieprawdziwym byłoby także stwierdzenie, że Bóg może odwrócić przeszłe wydarzenie, tzn. uczynić czas dokonany niedokonanym, choć może zapobiec każdemu wydarzeniu lub zneutralizować jego skutki po tym, jak się wydarzy. Kiedy już jednak nastąpi, nie może cofnąć go. Ilustracje te dowodzą, że błędem jest określanie wszechmocy Boga jako Jego zdolności czynienia wszystkiego. Nie definiuje jej też tak Pismo Święte. Najbliższą definicją wszechmocy Boga podaną nam w Biblii jest ta z Ps.115:3: „Wszakże Bóg nasz jest na niebie, czyniąc wszystko, co mu się podoba” (zob. także Ps.135:6). Werset ten uczy, że Bóg może uczynić wszystko, czego pragnie. Powodem, dla którego nie może on popełnić grzechu, sprzyjać mu ani być do niego kuszonym, nie może kłamać ani zaprzeć Samego Siebie – jest to, że nie chce tego czynić. Jego charakter tak miłuje sprawiedliwość i tak nienawidzi zła, że nie może pragnąć czynić tych rzeczy. Znając koniec na początku, nie czekałby On aż wystąpi niepożądane wydarzenie, kiedy to niemożliwym byłoby cofnięcie go. Wcześniej zapobiegłby takiemu wydarzeniu, gdyby tego chciał. Z uwagi na te fakty określilibyśmy wszechmoc Boga jako Jego zdolność czynienia wszystkiego, czego pragnie. Żadna siła ani połączone siły, bez

poprzednia następna