9 września

Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie zachowując słowa żywota – Filip. 2:15,16.

Obowiązkiem każdego dziecka Bożego jest ożywiona aktywność w głoszeniu prawdy – sprawianie, by jego światło świeciło i było czyste. „Czystość i świecenie” – co to znaczy? Znaczy to, że musimy zwracać baczną uwagę na słowa żywota, aby posiąść dokładną znajomość prawdy, jak również starannie i wiernie usuwać każdy ślad błędu, gdy tylko stanie się on dla nas widoczny – czy będzie to błąd w doktrynie, czy w naszym codziennym postępowaniu i rozmowach – tak, by czyste światło Boskiej prawdy mogło świecić przy możliwie najmniejszej przeszkodzie, za pośrednictwem czystego i przejrzystego charakteru. (R 3243)

Na ile to zależy od nas, starajmy się, by nasze postępowanie nie było godne nagany ani szkodliwe. Podobnie do naszego Pana, powinniśmy być nieustannie zaangażowani w czynieniu dobra. Gdyby wówczas coś nam zarzucono, nie będzie to wynikiem czynienia zła z naszej strony, ale złego stanu serca i umysłu oskarżycieli. Jak nasz Pan, nawet wśród złych, powinniśmy świecić jak światła na świecie, starając się błogosławić, a nie szkodzić. Jeżeli w zamian za nasze światło otrzymujemy od dzieci ciemności nienawiść, miejmy w pamięci podobne doświadczenia naszego Pana, byśmy tak jak On, gdy był odrzucony przez jednych, szukali innych, których być może będzie naszym przywilejem błogosławić dobrem doczesnym lub niebiańskim.

Równoległe cytaty: Efez. 5:1,2; Mat. 5:45-48; Łuk. 6:27-36; 1 Piotra 2:12; 5 Moj. 32:5; Mat. 5:14,16; Efez. 5:8; Ps. 27:1; 36:10; Jana 1:9; 8:12; 12:46; 2 Kor. 4:6; 1 Tes. 5:5; 1 Jana 2:10.

Pieśni: 275, 315, 29, 32, 72, 155, 230.
Wiersze brzasku: (154) Maleńkie światło.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5388.

Pytania: Jakie były moje doświadczenia w tym tygodniu związane z powyższym tekstem? Jakie były ich wyniki i lekcje?

<<wczoraj jutro>>