6 września

Manna

Nie spotka cię nic złego – Ps. 91:10

      Nic w żaden sposób nam nie zaszkodzi. Mogą występować zakłócenia w naszych cielesnych sprawach, wygodzie lub biegu życia. Gdy przypomnimy sobie jednak, że nie jesteśmy w ciele, lecz w duchu, że to nowemu sercu, umysłowi i woli Pan w słusznym czasie obiecał Królestwo, jesteśmy w stanie zrozumieć, że żadne zewnętrzne wpływy nie mogą kolidować z naszymi prawdziwymi, duchowymi interesami ani przeszkodzić w osiągnięciu chwały Królestwa, którą Pan obiecał Swoim wiernym. Tylko utrata zaufania do Pana i niewierność może oddzielić nas od Jego miłości i obietnic. (R 3231)

      Ogólna nauka biblijna na temat poświęcenia, a także doświadczenia Jezusa, Pawła, Tymoteusza, Epafrodyta i każdego innego wiernego dziecka Bożego dowodzą, że ten werset nie odnosi się do zła ziemskiego. Oczywistym jest więc, że odnosi się on do duchowego zła, przed którym Bóg chroni tych, którzy do Niego należą. Wszystkie rzeczy działają dla dobra duchowego życia wiernych. Boskie obietnice i nasze doświadczenia obficie to potwierdzają. Któż ze świętych wielokrotnie nie doznawał radości z tego powodu? Bezpieczeństwo wiernych jest opartą na doświadczeniu, pocieszającą doktryną biblijną, która może uczynić nas mężnymi i radosnymi w każdym doświadczeniu, pomyślnym czy niepomyślnym.

      Równoległe cytaty: Ijoba 17:9; Ps. 37:24; 138:8; Mat. 24:13; Mar. 4:3-8; Łuk. 10:42; 22:31,32; Jana 6:39; 10:28,29; 15:4,7,9; Rzym. 8:33-39; 1 Kor. 1:8,9; Efez. 6:13; Kol. 1:22,23; 2 Tym. 4:18; Żyd. 12:11-13.

      Pieśni: 120, 99, 63, 110, 293, 294, 328.
      Wiersze brzasku: (210) Gołębica Oblubieńca.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4767
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były doświadczenia tego tygodnia odnoszące się do tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>