28 września

Manna

Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć; któremu dawajcie odpór, mocni będąc w wierze – 1 Piotra 5:8,9

      Myśl o opozycji szatana wobec nas i o naszej walce –nie tylko z ciałem i krwią, ale z księstwami, mocami i złymi duchami na wysokich stanowiskach władzy – byłaby dla nas zatrważająca, gdybyśmy z drugiej strony nie zdawali sobie sprawy, że przez stanowczość decyzji uzyskujemy wielką pomoc i wsparcie od innych niewidzialnych mocy. Z chwilą stanowczego odparcia pokusy i zdecydowanego opowiedzenia się po stronie Pana i Jego sprawy, stajemy się mocniejsi w Panu i w sile Jego mocy. Ten, który jest za nami, jest większy niż wszyscy ci, którzy są przeciwko nam. Niezdecydowanie, po dostrzeżeniu zła, wzmaga siłę pokusy. (R 3300, 2565)

      Szatan jest wrogiem nie tylko ogółu rodzaju ludzkiego, lecz szczególnie ludu Pana, a to z powodu jego lojalności wobec Boga. Szatan pragnie zniszczyć ich życie i nic nie sprawia mu większej przyjemności niż zniszczenie nowego serca, umysłu i woli. Jest on prawdziwym lwem, usiłującym pożreć nas jako swoje ofiary. Sama bierność z naszej strony nie zwycięży go. Nawet silny chwilowy opór ostatecznie go nie odeprze. Musimy trwać w oporze, używając nie cielesnej, lecz duchowej broni, czyli Słowa i Ducha Pana. Duch, dotkliwie tnąc jego żywotność damasceńskim ostrzem Słowa, skutecznie go od nas odpędzi.

      Równoległe cytaty: 1 Piotra 1:13; Łuk. 21:34; Rzym. 13:13; 1 Kor. 16:13; 1 Tes. 5:6,8; 1 Piotra 4:7; Ijoba 1:7,9-12; 2:2-7; Łuk. 22:31; Jana 8:44; 1 Kron. 21:1; Zach. 3:1,2; Mat. 4:1-11; 13:19,38,39; Jana 13:2,27; 2 Kor. 2:11; 11:3,14,15; Efez. 6:11-17; Jak. 4:7.

      Pieśni: 145, 1, 13, 20, 130, 136, 183.
      Wiersze brzasku: (123) Bądź czujny.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5183
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu starannie wystrzegałem(am) się szatana? Jak? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>