2 września

Manna

Skoro oczyściliście dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco – 1 Piotra 1:22

      Wiedza powinna być wysoko oceniana w Kościele i uważana za dowód postępu i wzrostu. Nikt nie może bowiem wzrastać w Panu i w sile Jego mocy, nie może wzrastać w łasce, jeśli nie wzrasta także w znajomości. Słusznie postępujemy bardziej oceniając tych, których miłość do Pana i Jego prawdy przejawia się gorliwością w studiowaniu Jego Słowa, a którzy posiadają dowód Boskiej łaski w tym, że są coraz bardziej wprowadzani w głębokie sprawy Boga. Tak jak w ziemskiej rodzinie kochamy i troszczymy się o niemowlęta i niedorosłych, tak też wśród domowników wiary powinno się jednak okazywać troskę, miłość i pomoc dla maluczkich i niedojrzałych, tak by mogli oni wzrastać w Panu i w sile Jego mocy. (R 3219)

      Prawdzie przyjmowanej przez Ducha zawsze okazuje się posłuszeństwo, a posłuszeństwo prawdzie zawsze prowadzi do oczyszczenia umysłu i serca, usuwając grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Prawda dokonuje jednak czegoś więcej: ona buduje w każdej dobrej myśli, zalecie, słowie i czynie. Pobudza nas do pozostawania umarłymi dla siebie i świata, a żywymi dla Boga, do wzrastania w wiedzy, czuwania, modlitwy, służby, budowania charakteru oraz znoszenia zła. Przede wszystkim prawda napełnia serce miłością do Boga i człowieka, uzdalniając nas do darzenia braci w Chrystusie zarówno miłością obowiązkową, jak i bezinteresowną.

      Równoległe cytaty: Dz. 15:9; 2 Kor. 7:1; Jana 17:17; 15:3,12,17; Efez. 5:2; 1 Tes. 4:9; 1 Jana 2:9,10; 3:11,23; 4:21; Rzym. 12:9,10; 1 Tym. 1:5; Żyd. 13:1; 1 Piotra 2:17; 3:8; 4:8.

      Pieśni: 105, 170, 201, 165, 166, 23, 208.
      Wiersze brzasku: (290) Strzała i pieśń.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4766
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie doświadczenia tego tygodnia stanowiły przykład oczyszczającej mocy Słowa na polu obowiązkowej i bezinteresownej miłości do braci? Jakie miałem(am) w tym osiągnięcia lub niepowodzenia? Jakich lekcji przez to się nauczyłem(am)?

<<<wczoraj jutro>>>