28 stycznia

Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed aniołami jego – Obj. 3:5

      Wierni zwycięzcy czuwają i zachowują swoje szaty nieskalane przez świat: „nie pokalali szat swoich” i „zachowali samych siebie niepokalanymi od świata”. Oni nie pozwalają, aby grzech ich pokalał i odłączył od Pana, ale szybko zabiegają i uzyskują drogocenną krew, aby usunąć każdą plamę. Tak zupełnie sprzeciwiają się grzechowi i tak gorąco usiłują zachować swoje szaty bez plam, że przeciwnik nie może ich podejść – „on złośnik nie dotyka się ich”. Wszystko to dowodzi pełnego poddania ich woli Chrystusowi – oni „z nim umarli” i dlatego nie mogą dobrowolnie grzeszyć. (R 2159)

      Zwycięzca osiągnie najwyższą zdobycz, czysty charakter, który – wpisany w przymierze przez wypełnienie jego zobowiązań – nigdy nie będzie wymazany. Przeciwnie, taki charakter będzie wysławiany przez Syna przed Ojcem i świętymi aniołami. Będzie stanowił podstawę do zaszczytów, działalności i nagród w Królestwie. Będzie trwał na wieki, jak wyraził to Psalmista: „serce wasze żyć będzie na wieki”.

      Równoległe cytaty: 1 Król. 19:18; Ezech. 9:4; Efez. 5:25-27; Obj. 19:8; Ps. 45:15; Mat. 7:21; Obj. 12:11; Neh. 13:14; 2 Moj. 32:32,33; Ps. 69:29; Obj. 21:27; 13:8; 17:8; Filip. 4:3; Mat. 10:32; Łuk. 12:8; Mat. 25:21.

      Pieśni: 201, 192, 312, 125, 230, 58, 92.
      Wiersze brzasku: (200) Najmilsi, wejdźcie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5668.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia i nadzieje związane z myślą powyższego tekstu? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>