7 lutego

Manna

Miłość bliźniemu złości nie wyrządza; a tak wypełnieniem zakonu jest miłość – Rzym. 13:10

      Kto stwierdza, że jego serce nie znajduje się w harmonii z tym prawem Nowego Przymierza, z miłością – miłosierdziem, uprzejmością, łagodnością, dobrocią – temu brak jest dowodu, że w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa jest przyjęty jako syn Boga i naśladowca Chrystusa. Jeśli nie mamy w swoim sercu miłości do braci oraz łagodności i życzliwości w stosunku do wszystkich ludzi, a nawet do zwierząt, nie posiadamy ducha, który umożliwiłby nam składanie ofiar niezbędnych w obecnych warunkach. W przypadku takich jednostek jest tylko kwestią czasu, kiedy opanuje ich moc pychy lub próżnej chwały, powstrzymująca na drodze ofiary, a samolubstwo przejmie zupełną kontrolę. (R 2328)

      Nie możemy patrzeć na Boskie prawo jako oddzielne i niezwiązane ze sobą strumienie, lecz jako na wielkie źródło, miłość, z którego wypływają wszystkie strumienie Boskich przykazań. Skoro Boskim prawem jest miłość, możemy zrozumieć, jak przekroczenie jednego z Jego przykazań narusza całe prawo; możemy również dostrzec, w jaki sposób życie według zasad miłości jest wypełnieniem zakonu.

      Równoległe cytaty: Rzym. 13:8,9; Mat. 7:12; 22:38-40; 2 Moj. 20:16; 23:4,5; 5 Moj. 22:1-4; Ps. 15:1-3; Przyp. 3:28,29; Jer. 22:13; Izaj. 58:6-14; Zach. 8:16,17; Łuk. 10:25-37; Rzym. 15:2; Gal. 6:10; Żyd. 13:3; Jak. 2:8.

      Pieśni: 166, 82, 20, 337, 95, 125, 198.
      Wiersze brzasku: (94) Panie, pozwól porozmawiać z Tobą.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5006.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu okazywałem(am) miłość? Jak? Dlaczego? W jakich warunkach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>