27 lutego

Manna

Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom – Filip. 4:5

     Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako „skromność” zdaje się zawierać w sobie myśl umiarkowania (delikatności), braku zbyt kategorycznego domagania się swoich praw. Miłosierdzie i wyrozumiałość są z pewnością zaletami wymaganymi od wszystkich, którzy chcą znaleźć się w Królestwie razem ze swym Panem. Naszą zasadą powinna być wierność w wypełnianiu (na ile jest to tylko możliwe) tego wszystkiego, czego wymaga od nas sprawiedliwość, a miłosierdzie w odniesieniu do wszystkich naszych wymagań sprawiedliwości od drugich. W ten sposób będziemy dziećmi naszego Ojca, który jest w niebie, ponieważ On jest dobry i miłosierny wobec niewdzięcznych. (R 3128)

     Prawdziwy chrystianizm nie wywołuje fanatyzmu. Łącząc w charakterze mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc, liczy się z prawami drugich, jest pełen sprawiedliwości i miłości wobec nich i skutecznie utrzymuje chrześcijanina w harmonii z tymi zasadami. Unika więc skrajności w myśli, słowie i postępowaniu, a w sprawach życiowych przyjmuje umiarkowaną postawę, dzięki której przejawia delikatność, w naszym tekście przetłumaczoną jako skromność. Prawdziwy chrystianizm jest wierny wobec Boga i sprawiedliwy wobec człowieka. Zachowuje miłość poświęcenia w harmonii z przestrzeganiem praw drugich i dlatego jest delikatny wobec wszystkich.

     Równoległe cytaty: Izaj. 40:11; 42:3; 2 Kor. 10:1; Mat. 11:29; 23:37; 2 Sam. 22:36; Ps. 18:36; Gal. 5:22; 2 Tym. 2:24-26; Tyt. 3:1; Jak. 3:17; Żyd. 2:17,18; 4:15.

     Pieśni: 198, 23, 38, 43, 96, 104, 293.
     Wiersze brzasku: (51) Nasz łuk obietnicy.
     Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5249.
     Wiersze na każdy dzień

     Pytania: Czy w tym tygodniu byłem(am) delikatny(a)? Dlaczego? W jakich okolicznościach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>