27 lipca

Manna

Nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnej przyczyny [do oskarżenia], chyba że znajdziemy coś przeciwko niemu w związku z zakonem Boga jego – Dan. 6:5

      Nie wszyscy są takimi wybitnymi postaciami jak Daniel, i nie wszystkim dane są wizje, objawienia i zrozumienie, jakie były dane jemu. Wszyscy będą jednak mieli takiego samego ducha oddania zasadom sprawiedliwości, które będzie stopniowo sprawdzane przez Boską opatrzność na wąskiej drodze, w miarę jak będą usiłowali postępować śladami Tego, który dał im przykład – ich Daniela, Wodza, Pana Jezusa. Niech więc wszyscy, którzy wzywają imienia Chrystusa, odstąpią od nieprawości; niech będą wierni, niech „odważą się być Danielem”. (R 2492)

      Charakter Daniela jest godny naśladowania. Jak Daniel, powinniśmy starać się być tak rozważni pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym i religijnym, by zwykły człowiek nie mógł słusznie oskarżyć nas o żadne uchybienie. Nieuniknione jest, że będzie mu przeszkadzała nasza działalność religijna, jeśli ta będzie w harmonii z prawdą. Wrogowie prawdy chętnie oskarżyliby nas o wykroczenia w innych dziedzinach życia. Nie powinniśmy dawać im ku temu okazji, jak nie dawał Daniel.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 49:23; Ijoba 12:4; Ps. 11:2; 38:21; 44:16-19, 23; Izaj. 29:20,21; Mat. 5:10-12,44; 10:16-18,21-23,28; 24:9,10; Łuk. 6:22,23; 21:12-19; Jana 15:18,19; 16:1,2; 17:14; Dz. 4:16-20; 5:40-42; Rzym. 8:17,35-37; 2 Kor. 11:23-27; Żyd. 12:3,4.

      Pieśni: 200, 13, 134, 259, 307, 299, 325.
      Wiersze brzasku: (178) Niech wam nie będzie rzeczą dziwną.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4874
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu byłem(am) prześladowany(a) dla sprawiedliwości? Jak to znosiłem(am)? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>