5 grudnia

Manna

Wybierzcie sobie dziś, komu chcecie służyć… ale ja i dom mój będziemy służyli Panu – Joz. 24:15

      Niech inni czczą kogo chcą i co chcą. My, którzy skosztowaliśmy, że Pan jest łaskawy, którzy poznaliśmy Go przez Jego Słowo, przez Jego opatrzności i przez moc Jego Ducha, która pobudza nas do nowości życia, nie możemy czynić nic innego, jak tylko czcić naszego Boga. Czcząc Go, musimy Mu bezgranicznie ufać; a ufając Mu bezgranicznie, z zadowoleniem będziemy postępować każdą drogą, którą On nam wyznacza. Ufając i postępując w ten sposób, jesteśmy zadowoleni ze wszystkiego, co nas spotyka, gdyż prowadzi nas Jego ręka. Bądźmy pewni, że postępując w ten sposób za prawdziwym Pasterzem, ostatecznie dojdziemy do owczarni Królestwa. W tej pewności mamy radość, pokój i błogosławieństwo serca, i to w domu naszego pielgrzymowania. (R 2872)

      Wiernych charakteryzuje to, że po rozpoznaniu woli Pana niezwłocznie decydują się ją pełnić. Cechą charakterystyczną częściowo niewiernych jest powstrzymywanie się od pełnienia Boskiej woli oraz częściowe chodzenie na kompromis ze złem, nawet po rozpoznaniu woli Pana w odniesieniu do dobra i zła. Chociaż Pan jest nieskwapliwy, ostatecznie zmusi takich do podjęcia decyzji. Tak pokieruje ich doświadczeniami, że będą musieli zdecydować się na czynienie Jego woli lub sprzeciwienie się jej. Niech więc wierni, jak starożytny Jozue, słowem i przykładem zachęcają częściowo niewiernych do podjęcia właściwej decyzji. Bez względu na to, czy ci drudzy przyjmą daną im zachętę, czy nie, niech wierni pod zwierzchnictwem Chrystusa, swojej Głowy, nadal pozostają martwymi dla siebie i świata, a żywymi dla Boga. W ten sposób służmy Panu razem z tymi wszystkimi, na których mamy wpływ.

      Równoległe cytaty: 1 Król. 18:21; Ezech. 20:39; Łuk. 16:13; Rzym. 6:16; 1 Moj. 18:19; Jana 6:67-69; Mat. 19:16-22; 26:33,35; Joz. 24:16-18; 23:15; 1 Kron. 28:9.

      Pieśni: 160, 1, 8, 14, 78, 130, 136.
      Wiersze brzasku: (29) Komu służyć będziemy?
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4780
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu używałem(am) stanowczości? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>