30 grudnia

Manna

Koronujesz rok dobrocią twą – Ps. 65:12

      Niech przegląd kierownictwa Boskiej opatrzności w minionym roku, pokazujący nam Boską dobroć i miłosierdzie, pobudzi naszą wiarę i ufność w Boga w odniesieniu do zbliżającego się nowego roku. Właściwe przemyślenie przeszłości umożliwi prawdziwemu dziecku Bożemu nie tylko złożenie dziękczynienia za miniony okres, ale także spojrzenie przed siebie i podniesienie głowy ze świadomością, że nasze wyzwolenie jest bliższe niż wtedy, gdy po raz pierwszy uwierzyliśmy, oraz że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, jest zdolny i chętny je dokończyć – jeśli tylko nadal będziemy poddawać swoją wolę i życie, nasze wszystko, Jego mądrości i miłującej opiece. (R 2737)

      Słowo rok jest czasami używane w Biblii dla określenia okresu przeciętnie trwającego około 365 dni, a czasami całego Wieku. Obydwa rodzaje lat Pan koronuje Swoją dobrocią. On koronuje Swoją dobrocią rok kalendarzowy, podtrzymując wszechświat i sterując jego wspaniałą maszynerią na Swoją chwałę i dla dobra Swoich stworzeń, udzielając im błogosławieństw w postaci pór roku. W ten sposób, pośród ograniczeń klątwy, Pan obficie błogosławi. Wiek Ewangelii, widziany jako „miłościwy rok Pański”, jest koronowany dobrocią Pana, okazaną w odkupieniu, nauczaniu, usprawiedliwianiu, uświęcaniu, kompletowaniu, wyzwalaniu i uwielbieniu Kościoła; w doprowadzeniu Wielkiej Kompanii do życia wiecznego; w rozwijaniu niespłodzonych z Ducha poświęconych do stanowiska książąt na ziemi; oraz w przygotowaniu żydów i pogan do tysiącletniego panowania. Podobnie Wiek Tysiąclecia zostanie ukoronowany Boską dobrocią – przebaczeniem, wzbudzeniem z grobu, pouczeniem, współczuciem, pociąganiem oraz błogosławieniem całego rodzaju ludzkiego, podniesieniem ziemi oraz posłusznych ludzi do doskonałości, jak również udzieleniem wiernym wiecznego życia w Raju.

      Równoległe cytaty: 2 Moj. 33:19; 34:6; Ps. 33:5; 34:9; 73:1; 107:8,9,43; 145:7,9; Izaj. 61:1,2; 63:7; Mat. 7:11; Łuk. 4:18,19; Rzym. 2:4; Tyt. 3:4.

      Pieśni: 11, 45, 46, 55, 83, 89, 293.
      Wiersze brzasku: (252) Wszystkie te lata.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4100
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie szczególne błogosławieństwa przyniósł ten rok? Jak one na mnie wpłynęły?

<<<wczoraj jutro>>>