24 grudnia

Manna

Nazwiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich – Mat. 1:21

      Dostrzeżenie drobnych szczegółów, które Boska opatrzność przygotowała w związku z narodzinami naszego Zbawiciela i posłaniem poselstwa Ewangelii, wzmacnia wiarę ludu Pana. Uświadomienie sobie Boskiej opieki w przeszłości, nawet w drobnych sprawach, daje podstawę do ufności w mądrość i zabezpieczenie przez Boga tych zarysów Jego planu, które należą jeszcze do przyszłości – w wypełnienie się wszystkich nadzwyczaj wielkich i cennych obietnic ześrodkowanych w Tym, który narodził się w Betlejem. Świadomość Boskiej opatrzności w większych sprawach Boskiego planu także pobudza wiarę w opatrzność Pana w odniesieniu do osobistych i bardziej prywatnych spraw Jego ludu. (R 2555)

      Imiona nadawane biblijnym postaciom wskazują na charakter, dzieło, urząd, doświadczenia oraz typiczne relacje osób lub rzeczy z nimi związanych. Wyjaśnia to Boski wybór imienia dla Mesjasza. Jezus to łaciński odpowiednik hebrajskiego Joshua lub Jeshua (Jehowa jest zbawieniem) i oznacza urzędowe dzieło naszego Pana. Jego lud stanowią wszyscy ci, którzy w tym i następnym Wieku przyjdą przez Niego do Boga. Rodzaj ludzki znajduje się pod potępieniem, władzą i skutkami grzechu. Zasługa naszego Pana, obecnie przypisywana poświęconym, uwalnia ich od potępienia grzechu. Przez Ducha, Słowo i opatrzność Pana On stopniowo uwalnia ich spod władzy, panowania grzechu, a w zmartwychwstaniu uwolni ich ostatecznie od wszelkich skutków grzechu. Później, przez zastosowanie Swojej zasługi, nasz Pan wyzwoli świat spod potępienia grzechu, a przez Swój urząd Kapłana, Pośrednika, Króla, Prawodawcy, Sędziego, Proroka i Ojca wyzwoli z mocy i skutków grzechu wszystkich tych, którzy posłusznie staną się Jego ludem. Alleluja, co za Zbawca! On ma moc zbawienia!

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 49:18; Ijoba 33:23,24; Ps. 72:4,12-14,17; 80:18; 89:20; Izaj. 28:16; 40:10,11; 42:6,7; 53:10-12; 62:11; Zach. 9:9; Mat. 15:24; 18:11-13; Łuk. 1:68-77; 2:11,30-34; Dz.16:31; Rzym. 3:24-26.

      Pieśni: 132, 260, 144, 345, 342, 116, 347.
      Wiersze brzasku: (11) Nasz Mistrz.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4534
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Co znaczy dla mnie imię Jezus? Dlaczego? Jak? Czego ono we mnie dokonuje?

<<<wczoraj jutro>>>