3 czerwca

Manna

      Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk jego rozpostarcie oznajmuje. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność. Nie ma języka ani mowy, nie słychać ich głosu. Jednak na wszystką ziemię rozchodzi się melodia ich, a do kończyn okręgu ziemi słowa ich – Ps. 19:2-5.

      Wspaniały codzienny i conocny widok niebios powinien wzbudzić w nas uwielbienie i adorację; powinien natchnąć nasze serca świętą i pełną czci pobożnością. Niech ta bezgłośna aktywność, doskonałe posłuszeństwo Boskiemu prawu i błogosławiony blask tych niebiańskich zastępów będzie dla nas uzdrawiającą lekcją gorliwej aktywności, bez zamieszania czy ostentacji; lekcją doskonałego posłuszeństwa woli Tego, który wszystko czyni dobrze – który jest zbyt mądry, by błądzić; zbyt dobry, by być nieżyczliwym; niech będzie lekcją oświecania każdego, kto nas widzi, Pańską chwałą, która nas oświeciła. (R 1811)

      Stwierdzamy, że wszelkie różnorodne obiekty i układy w naturze nie tylko manifestują Pańskie przymioty naszym uważnym umysłom, lecz także symbolizują rzeczy, które objawiają Jego przymioty i plan. W taki sposób nowe niebiosa objawią Jego charakter w przyszłym Wieku. Noce i ich zło symbolizują różne okresy, w których różne złe klasy doświadczają zła, szczególnie w Epifanii. Dni symbolizują czasy błogosławieństw różnych okresów, przy czym te wcześniejsze były cieniem tych późniejszych, jak na przykład w Żniwach i równoległych okresach.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 1:1-2:7; Iz. 40:26; Ijoba 9:8,9; 12:7-9; 28:23-26; 37:15,17; 38:4,7-10; Ps. 8:4-10 [Ps. 8:4-9]; 104:2-6,24; 136:5-9; Jer. 51:15,16; Rzym. 1:19,20; Żyd. 11:3,10.

      Pieśni: 283, 11, 45, 55, 89, 227, 292.
      Wiersze brzasku: (216) Bóg w naturze.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5209.

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje rozmyślania odnoszące się do obecnego oraz przyszłego literalnego i symbolicznego świata? Jaki wpływ wywarły one na moją cześć dla Boga?

<<<wczoraj jutro>>>