12 czerwca

Manna

Ale jedno czynię – Filip. 3:14

      Dostrzegamy oddanie się Apostoła tylko jednej sprawie – „Ale jedno czynię”. On nie próbował czynić kilku rzeczy; gdyby to uczynił, zapewne doznałby niepowodzenia. Apostoł poświęcił swoje życie temu jednemu celowi, do którego został powołany i dla którego porzucił wszystkie inne. Uczynił to też dlatego, że obrany przez niego sposób postępowania przez całe obecne życie miał przynosić pewne straty, niedostatki, znoje, troski, prześladowania i stałe urągania. Realizując ten jedyny cel, był uwolniony od licznych pokus, by zboczyć i cieszyć się pewnymi dobrymi rzeczami teraźniejszego życia lub podążać za niektórymi z jego zwodniczych złudzeń. (R 1884)

      Apostoł Paweł jest dla nas przykładem w wyborze jednego celu. Możemy być pewni, że wszelkiego rodzaju atrakcyjne bodźce (inne niż ten jedyny, który uczynił celem swojego życia) odwoływały się do jego różnorodnych talentów, by pociągnąć go w kierunku innych obiektów zainteresowania niż ten jedyny. Stanowczość Apostoła w odrzucaniu możliwości odwrócenia się w swej działalności od tej jednej rzeczy zasługuje na nasz podziw i naśladownictwo. Nie możemy zajmować się wszystkim, ponieważ nie osiągniemy mistrzostwa w żadnej dziedzinie. Pamiętając, że „toczący się kamień nie obrasta mchem”, starajmy się całą naszą energię skierować na osiągnięcie tej jednej rzeczy – uczynienia naszego powołania i wyboru pewnym.

      Równoległe cytaty: 1 Kor. 2:2; Mat. 10:42; Łuk. 9:51,61,62; Mar. 10:45; Jana 4:31-38; Dz. 1:14; 2:1,46; 4:24,32; 5:12; 21:10-15; Rzym. 15:5,6; 2 Kor. 13:11; Filip. 1:27; 3:18.

      Pieśni: 130, 136, 78, 1, 8, 160, 267.
      Wiersze brzasku: (251) Retrospekcja.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 2753
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy posiadam jeden cel? Jaki jest mój cel? Jak to okazuję?

<<<wczoraj jutro>>>