Paruzyjny tom 2 – wykład 4 – str. 73

WYKŁAD 4

CZASY POGAN

CO TO SĄ CZASY POGAN – ICH POCZĄTEK, DŁUGOŚĆ I KONIEC W ROKU 1914 – WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE – WYDARZENIA PÓŹNIEJSZE – CZAS LITERALNY I SYMBOLICZNY – OBRAZ GODNY UWAGI – TERAŹNIEJSZE ZNAKI – KRÓLESTWO BOŻE MA OBALIĆ POGAŃSKĄ WŁADZĘ – DLATEGO USTANOWIONE PRZED JEJ ZAKOŃCZENIEM – PRZED ROKIEM 1914 – DLACZEGO SPRZECIWIAJĄ MU SIĘ KRÓLESTWA POGAŃSKIE – JAK I DLACZEGO WSZYSCY JE W KOŃCU Z RADOŚCIĄ ZAAKCEPTUJĄ – „NIECH PRZYJDZIE PRAGNIENIE WSZYSTKICH NARODÓW”.
[Ponieważ temat rozważany w niniejszym rozdziale wiąże się bezpośrednio z tematem rozdz. XIII z Tomu I, pomocne byłoby dla czytelnika przypomnienie go sobie przed zapoznaniem się z poniższymi rozważaniami.]

      „I będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan” – Łuk. 21:24.

      Wyrażenie „czasy pogan” zostało użyte przez naszego Pana dla nazwania okresu historii pomiędzy usunięciem figuralnego Królestwa Bożego – królestwa izraelskiego (Ezech. 21:25-27) a wprowadzeniem i ustanowieniem jego pozafigury – prawdziwego Królestwa Bożego, kiedy to Chrystus przyjdzie „uwielbiony w świętych swoich, aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących w on dzień”.
      W tym okresie panowanie nad ziemią miało pozostawać w rękach pogan; Izrael zaś, zarówno cielesny jak i duchowy, miał i ma być tym mocom poddany, aż zakończy się ich czas. Bóg nie ma upodobania w tych rządach ani ich nie pochwala, ale uznaje ich panowanie. Innymi słowy, dla mądrego celu pozwala im rządzić przez określony czas.
      Władza nad ziemią była pierwotnie dana Adamowi, który miał nad tą ziemią panować i czynić ją sobie poddaną (1 Mojż. 1:28). Adam upadł, wskutek czego władza, utracona na skutek grzechu, została mu odebrana. Następnie dozwolono panować nad ziemią aniołom. Niektórzy z nich jednak, zamiast podnieść upadłą rasę, nie zachowali „pierwszego stanu swego”, lecz wpadli w nieposłuszeństwo. Potem, po

poprzednia następna