Paruzyjny tom 2 – wstęp i przedmowa – str. 11

WYKŁAD 4 – strona 73
CZASY POGAN
CO TO SĄ CZASY POGAN – ICH POCZĄTEK, DŁUGOŚĆ I KONIEC W ROKU 1914 – WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE – WYDARZENIA PÓŹNIEJSZE – CZAS LITERALNY I SYMBOLICZNY – OBRAZ GODNY UWAGI – TERAŹNIEJSZE ZNAKI – KRÓLESTWO BOŻE MA OBALIĆ POGAŃSKĄ WŁADZĘ – DLATEGO USTANOWIONE PRZED JEJ ZAKOŃCZENIEM – PRZED ROKIEM 1914 – DLACZEGO SPRZECIWIAJĄ MU SIĘ KRÓLESTWA POGAŃSKIE – JAK I DLACZEGO WSZYSCY JE W KOŃCU Z RADOŚCIĄ ZAAKCEPTUJĄ – „NIECH PRZYJDZIE PRAGNIENIE WSZYSTKICH NARODÓW”

WYKŁAD 5 – strona 103
SPOSÓB POWROTU I UKAZANIA SIĘ NASZEGO PANA
ZGODNOŚĆ SPOSOBU WTÓREGO PRZYJŚCIA NASZEGO PANA Z INNYMI SZCZEGÓŁAMI BOSKIEGO PLANU – JAK I KIEDY KOŚCIÓŁ UJRZY PANA – JAK I KIEDY CHWAŁA PAŃSKA BĘDZIE TAK OBJAWIONA, ŻE UJRZY JĄ WSZELKIE CIAŁO POSPOŁU – STWIERDZENIA POZORNIE SPRZECZNE OKAZUJĄ SIĘ ZGODNE – PRZYCHODZI „JAKO ZŁODZIEJ” – BEZ WIDOCZNYCH ZNAKÓW – A JEDNAK „Z OKRZYKIEM” – Z „GŁOSEM” – Z „TRĄBĄ BOŻĄ” – OBJAWI SIĘ „W OGNIU PŁOMIENISTYM, ODDAWAJĄC POMSTĘ” – A JEDNAK „TAK PRZYJDZIE, JAKOŚCIE GO WIDZIELI IDĄCEGO DO NIEBA” – WAŻNOŚĆ PROROCZEGO CZASU W TYM KONTEKŚCIE – ZGODNOŚĆ OBECNYCH ZNAKÓW

WYKŁAD 6 – strona 173
WIELKI JUBILEUSZ ZIEMI
„CZASY NAPRAWIENIA WSZYSTKICH RZECZY” PRZEPOWIEDZIANE PRZEZ MOJŻESZA – WSKAZANIE DATY ICH POCZĄTKU – NIE MOGĄ SIĘ ONE ZACZĄĆ PRZED PRZYJŚCIEM WIELKIEGO ODKUPICIELA – DOWODY Z ZAKONU – POTWIERDZENIE W ŚWIADECTWIE PROROKÓW – LOGICZNE WNIOSKI Z TYCH ŚWIADECTW, ROZPATRYWANYCH ODDZIELNIE I ŁĄCZNIE – ZGODNOŚĆ OBECNYCH WSKAZÓWEK

WYKŁAD 7 – strona 201
RÓWNOLEGŁE DYSPENSACJE
WIEK ŻYDOWSKI OBRAZEM WIEKU EWANGELII – ZNAMIENNA RÓWNOLEGŁOŚĆ TYCH EPOK – MIMO WSZYSTKO SĄ ONE RÓŻNE – WYŻSZOŚĆ EPOKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, CZYLI POZAFIGURY – KONTRAST POMIĘDZY IZRAELEM CIELESNYM A DUCHOWYM – ANALIZA WAŻNIEJSZYCH RÓWNOLEGŁOŚCI – PODKREŚLENIE WAGI RÓWNOLEGŁOŚCI CZASOWYCH – OKRES ŁASKI DLA CIELESNEGO IZRAELA – CZAS ODJĘCIA ŁASKI OD IZRAELA – PROROCTWO WSKAZUJĄCE, ŻE OKRES NIEŁASKI RÓWNY JEST OKRESOWI ŁASKI – APOSTOLSKIE ŚWIADECTWO, ŻE OKRES NIEŁASKI JEST CZASEM WYSOKIEGO POWOŁANIA DLA DUCHOWEGO IZRAELA – DŁUGOŚĆ WIEKU EWANGELII WYKAZANA JASNO, CHOĆ NIE WPROST – NIEZAPRZECZALNA, OSTATECZNA I ZADOWALAJĄCA ZGODNOŚĆ TYCH RÓWNOLEGŁOŚCI Z CHRONOLOGIĄ BIBLIJNĄ, ZE ŚWIADECTWEM JUBILEUSZU, Z CZASAMI POGAN I INNYMI PROROCTWAMI

poprzednia następna