Paruzyjny tom 1 – wykład 8 – str. 137

WYKŁAD 8
DZIEŃ SĄDU

POWSZECHNY POGLĄD NA DZIEŃ SĄDU – CZY ZGADZA SIĘ ON Z PISMEM ŚWIĘTYM? – USTALENIE ZNACZENIA SŁÓW „SĄD” I „DZIEŃ” – PISMO ŚWIĘTE MÓWI O KILKU DNIACH SĄDU – PIERWSZY DZIEŃ SĄDU I JEGO REZULTATY – WYZNACZENIE INNEGO DNIA SĄDU – SĘDZIA – CHARAKTER PRZYSZŁEGO SĄDU – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY PIERWSZYM I DRUGIM SĄDEM – OBECNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚWIATA – DWA SĄDY, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W MIĘDZYCZASIE I ICH CELE – WYRAŹNE RÓŻNICE W OCENIE PRZYSZŁEGO SĄDU – JAK PROROCY I APOSTOŁOWIE ZAPATRYWALI SIĘ NA PRZYSZŁY SĄD?

Bóg „wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądził świat przez męża, którego ustanowił”, „Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy”. „Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi” – Dz. 17:31; 1 Jana 2:1; Jan 5:22 NB.
Na temat Dnia Sądu panuje wśród ludzi bardzo niejasne i nieokreślone pojęcie. Oto najczęściej przyjmowany pogląd: Chrystus przyjdzie na ziemię i siedząc na wielkim białym tronie przywoła świętych oraz grzeszników, których będzie sądził po ustawieniu przed sobą w szeregu, pośród wielkich zaburzeń natury – trzęsień ziemi, otwierania się grobów, pękania skał i walenia się gór. Drżący grzesznicy wyprowadzeni z głębin wiecznej niedoli usłyszą szczegółowe powtórzenie swych grzechów tylko po to, by zostali odesłani z powrotem do wiecznego bezlitosnego przeznaczenia. Święci natomiast zostaną sprowadzeni z nieba, by oglądać nieszczęście i rozpacz potępionych, by usłyszeć ponownie decyzję odnoszącą się do nich samych i powrócić do nieba. Według panującej teorii wszyscy otrzymują wyrok i zapłatę w chwili śmierci, a omawiany sąd jest dla odróżnienia nazywany sądem powszechnym. Jest on jedynie

poprzednia następna