Paruzyjny tom 1 – wykład 13 – str. 245

WYKŁAD 13

KRÓLESTWA TEGO ŚWIATA

PIERWSZE PANOWANIE – UTRATA PANOWANIA – JEGO ODKUPIENIE I ODNOWIENIE – FIGURALNE KRÓLESTWO BOŻE – UZURPATOR – DWIE FORMY OBECNEGO PANOWANIA – ISTNIENIE OBECNYCH WŁADZ USTANOWIONYCH PRZEZ BOGA – WIZJA NABUCHODONOZORA –WIZJA DANIELA I JEJ INTERPRETACJA – KRÓLESTWA TEGO ŚWIATA ROZPATRYWANE Z INNEGO PUNKTU WIDZENIA – WŁAŚCIWY STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBECNYCH RZĄDÓW – KRÓTKIE ZBADANIE „BOSKIEGO PRAWA” KRÓLÓW – NIEUZASADNIONE ROSZCZENIA CHRZEŚCIJAŃSTWA – LEPSZA NADZIEJA ZWIĄZANA Z PIĄTYM OGÓLNOŚWIATOWYM IMPERIUM

W pierwszym rozdziale swego objawienia Bóg oznajmia zamiar odnoszący się do Jego ziemskiego stworzenia i sprawowania przez nie władzy: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym na ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, i panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!”
Tak więc panowanie nad ziemią było oddane w ręce ludzkości reprezentowanej przez pierwszego człowieka, Adama, który był doskonały i dlatego w pełni kompetentny, by być panem, władcą, czyli królem ziemi. Polecenie rozmnażania się, napełniania ziemi, czynienia jej sobie poddaną i panowania nad nią, nie odnosiło się jedynie do Adama, lecz do całej ludzkości: „niech panują”1. Gdyby ludzkość pozostała doskonała
____________________
1. 1 Mojż. 1:26 wg KJ.

poprzednia następna