Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 547

Tomy Epifaniczne

ojcowskość i królewskość. Następnie naszą uwagę zajęły drugorzędne łaski: skromność, pracowitość, nieskwapliwość, powściągliwość, przebaczenie, odwaga, szczerość i szczodrość. Potem przeszliśmy do Jego łask trzeciorzędnych, podając szczegóły na temat Jego cichości, gorliwości, umiarkowania, wielkoduszności lub inaczej dobroci oraz wierności. Na koniec dokonaliśmy przeglądu różnych fałszywych poglądów na temat Boga: w niewierzącej postaci ateizmu, materializmu, agnostycyzmu, panteizmu i deizmu, jak również w pogańskiej postaci politeizmu i trójteizmu.
      W niniejszej rozprawie pominęliśmy analizę Boskich dzieł, pozostawiając ją na później. Nie próbowaliśmy też wyczerpująco omawiać jakichkolwiek fragmentów odnoszących się do Boga, ponieważ doprowadziłoby to nas do zbyt wielu szczegółów. Omówiliśmy nasz temat z ogólnego punktu widzenia, pragnąc podać czytelnikowi jasne, biblijne poglądy na temat Boga, tak aby zarówno umysłem, jak i sercem mógł być on zachęcony do właściwej oceny, miłości i oddania dla Boga. Wspaniała osoba Boga, Duch Święty, cudowny plan i wielkie dzieła, właściwie ocenione, pociągają dobry umysł i serce do spontanicznej oceny, miłości i czci dla Niego. Nasza analiza z pewnością powinna pobudzić wszystkich nas do podjęcia duchowego życiowego urzeczywistniania napomnienia Psalmisty: „Pójdźcie, kłaniajmy się, a upadajmy przed nim; klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym” (Ps.95:6). W swej istocie wiersz ten oznacza także ocenę, miłość i oddanie, czego Bóg jest godny w najwyższym stopniu.

      Chwalcie Boga, od którego płyną wszelkie błogosławieństwa;
            chwalcie Go wszystkie stworzenia ziemi;
      chwalcie Go głośno sercem i głosem,
            i zawsze radujcie się w Jego Synu!

poprzednia następny tom