Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 536

Tomy Epifaniczne

z następujących wersetów: 1 Moj.18:2-4; 19:1; 23:7,12; 27:29; 1 Sam.24:8; 25:23,41; 2 Sam.9:6; 14:4,22. Greckie słowo zwykle tłumaczone jako wielbić to proskyneo, oznaczające całować rękę, tak jak pies liże czyjąś rękę. Podobnie do hebrajskiego shachah oznacza cześć. Iz.60:14; Obj.3:9 to rozstrzygające dowody, że dopuszczalne jest czczenie przedstawicieli Boga, co Izraelici czynili w stosunku do aniołów Pana, którzy przybywali do nich z Boskim poselstwem. Gdyby Żydzi podzielali krańcowy pogląd protestanckich trynitarzy na ten temat, ukamienowaliby tych, którzy czcili naszego Pana, ponieważ żaden z tych Żydów nie wierzył, że był On Wszechmogącym Bogiem, gdyż rozumieli, że zakaz ten jest ograniczony do bałwanów i rywali Boga. Tak więc odbieranie czci przez Jezusa z Boskiego upoważnienia wcale nie oznacza, że jest On Wszechmogącym Bogiem, tak samo jak fakt odbierania czci z Boskiego upoważnienia przez Kościół (Iz.60:14; Obj.3:9), anielskich posłańców, Dawida itp. nie dowodzi, iż byli oni Wszechmogącym Bogiem. Nasza analiza czterech argumentów czwartego rzekomego pośredniego dowodu na to, że Jezus jest Wszechmogącym Bogiem, tzn. że imiona, przymioty, dzieła i zaszczyty należące wyłącznie do Boga są w Biblii wyraźnie Mu przypisywane – dowodzi, że nie mogą się one ostać, ponieważ – jak zauważyliśmy – żadne z imion, przymiotów, dzieł czy zaszczytów należących wyłącznie do Boga nigdy nie są przypisywane naszemu Panu jako Jego własne, należące do Niego prawo. Przekonaliśmy się bowiem, że relacja Jezusa wobec Boga pod tymi czterema względami nigdy nie jest niczym więcej jak tylko funkcją Przedstawiciela, Wykonawcy, Namiestnika, Pełnomocnika lub Rzecznika.
      Podobnie do czwartego, piąty rzekomy pośredni dowód proponowany przez trynitarzy na poparcie doktryny trójcy podobno może być udowodniony czterema oddzielnymi argumentami. Brzmi on następująco: Duch Święty jest Wszechmogącym Bogiem, ponieważ imiona, przymioty, dzieła i zaszczyty należące wyłącznie do Boga są w Biblii wyraźnie mu przypisywane. Jeśli będziemy pamiętali jednak, że słowa

poprzednia następna