Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 534

Tomy Epifaniczne

okupowi przekazał Mu tę moc jako bezpośredniemu Boskiemu Narzędziu przebaczania grzechów: Rzym.4:8; 2 Kor.5:18-21; Efez.4:32; Kol.2:13; 1 Jan 1:7,8; Łuk.24:47; Dz.2:38; 10:36; 13:38,39; 1 Jan 2:1,2. Tak więc w tym aspekcie Jego władza nie jest władzą pierwotną, lecz otrzymaną, co wynika z faktu, że grzech jest przestępstwem wobec Boga, a nie wobec Chrystusa, i że w celu przebaczenia grzechów Bóg przewidział złożenie przez Chrystusa okupu. Ta sama zasada dotyczy kwestii wykonywania sądu. Bóg jest pierwszym Sędzią (Żyd.10:30; 12:23 – prosimy zauważyć, jak w w.23 jest On skontrastowany jako Sędzia z Jezusem jako Pośrednikiem z w. 24 ; Rzym.3:6); upoważnia On jednak Jezusa jako Swe Narzędzie do przeprowadzenia dzieła sądzenia, jak wskazują na to następujące wersety: Jan 5:22,27; Dz.17:31; Rzym.2:16. Tak więc relacja między Ojcem a Synem w dziele sądzenia dowodzi, że Syn jest tylko Narzędziem Boga i nie występuje jako pierwszy Sędzia. Tak więc dzieło wykonania sądu nie dowodzi, że jest On Bogiem. Jezus nie dokonuje zatem żadnych dzieł należących wyłącznie do Boga, co obala trzeci argument czwartego rzekomo pośredniego dowodu, że Syn jest Wszechmogącym Bogiem. Fakt, że w dziełach tych jest On Narzędziem Boga nie dowodzi zatem doktryny trójcy, a raczej ją obala, ponieważ narzędzie jest kimś niższym od pracodawcy.
      Czwartym i ostatnim argumentem czwartego rzekomo pośredniego dowodu, jaki trynitarze proponują na potwierdzenie tego, że Jezus jest Wszechmogącym Bogiem i jaki według nich ma zatem dowodzić prawdziwości doktryny trójcy jest to, że chwała należąca wyłącznie do Boga jest w Biblii wyraźnie przypisywana naszemu Panu. Według nich chwałą tą jest cześć, uwielbienie.
Na potwierdzenie tego, że Jezus otrzymuje taką chwałę i cześć przytaczają Jana 5:23; Filip 2:10; Żyd.1:6. Zgadzamy się, że nasz Pan powinien być przez nas czczony przez wychwalanie Go w naszych motywach, myślach, słowach i czynach. Zaprzeczamy jednak, że ma to być w stopniu równym Ojcu, ponieważ powinien On otrzymywać cześć jako Przedstawiciel

poprzednia następna