Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 528

często czyni to w odniesieniu do Boga. Także greckie słowa ho on nie powinny być tłumaczone który, jak czynią to trynitarze, którzy tłumaczą go w ten sposób, by ostatnie zdanie odnosiło się do Jezusa. Powinny być one przetłumaczone „ten który”, co dowodzi, że po słowie ciała powinien znaleźć się przynajmniej średnik, a najlepiej kropka, tak aby pozostała część tego wiersza była zdaniem współrzędnym lub niezależnym. No i wreszcie, trynitarska interpretacja tego wersetu sprawia, że przeczy on powszechnej nauce Biblii, że Chrystus nie jest Bogiem nad wszystkimi, tzn. nie jest Najwyższą Istotą, którą wyłącznie jest Ojciec jako Wszechmogący Bóg. W ten sposób zbadaliśmy każdy werset, który według trynitarzy mówi o Chrystusie jako Bogu, i na podstawie właśnie tych wersetów dowiedliśmy, że kiedykolwiek jest używane wobec Niego słowo Bóg, jest ono rzeczownikiem pospolitym, co dowodzi, że nie jest On Najwyższym Bogiem. Kiedykolwiek imię Bóg odnosi się do Najwyższej Istoty, używane jest jako imię własne i należy wyłącznie do Boga i Ojca naszego Pana Jezusa. Fakt ten obala argumentację trynitarzy, że przypisywanie Jezusowi słowa Bóg dowodzi trójcy. Gdy jest ono używane wobec Jezusa jako rzeczownik pospolity, nie jest ono wyłącznym imieniem Boga, ponieważ jak zauważyliśmy powyżej, jako rzeczownik pospolity odnosi się również do aniołów oraz potężnych i wielkich ludzi. Tak więc ich argument, że imię Bóg jest wyłączną nazwą Bóstwa, a zastosowane wobec Jezusa dowodzi, iż jest On Bóstwem – jest błędem. Nie jest ono wyłączną nazwą Bóstwa. Zatem wszędzie tam, gdzie jest ono stosowane wobec Jezusa, potrzebne im są także inne odpowiednie argumenty, by udowodnić swe racje, co jak dotąd im się nie udało.
Trynitarze twierdzą, że tytuł Pan odniesiony do naszego Pana Jezusa dowodzi, iż jest On Wszechmogącym Bogiem. Zaciemniają tę kwestię lekceważąc następujące fakty: (1) słowo pan jest rzeczownikiem pospolitym, a nie imieniem własnym; oraz (2) stwarzają wrażenie, że greckie słowo Kyrios – Pan – oznacza Jehowę, co nie jest prawdą. Z następujących

poprzednia następna