Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 523

Tomy Epifaniczne

udowodnienia, że Biblia używa wobec naszego Pana imienia Jehowy. One jednak tego nie czynią, a niejednokrotnie w swym kontekście zawierają takie wyrażenia, które obalają ich roszczenia. Natomiast wersety, które zacytowaliśmy na dowód tego, że Jezus nie jest Jehową, całkowicie obalają ten pogląd. Tak więc ich twierdzenie, że imię, które wyłącznie należy do Boga, jest w Biblii wyraźnie stosowane wobec Jezusa okazuje się być nieprawdziwe, co podważa wniosek oparty na takim twierdzeniu.
      Trynitarze uważają także, że imię Bóg używane jest wyłącznie wobec Jehowy, jak również że wyraźnie stosowane jest w Biblii wobec Jezusa, co – jak utrzymują – dowodzi, iż jest On Wszechmogącym Bogiem, a jako taki drugą osobą trójcy. Po zbadaniu odpowiednich wersetów twierdzenie to okaże się równie błędne, jak twierdzenie, że wyłączne imię Boga – Jehowa – jest w Biblii stosowane wobec naszego Pana. Przede wszystkim, zaprzeczamy temu, że termin Bóg stosowany jest wyłącznie do Najwyższej Istoty. W poprzedniej części naszej analizy stwierdziliśmy, że słowo bóg (hebrajskie el, elohim oraz greckie theos) jest w Biblii około 200 razy używane wobec aniołów – dobrych i złych. Na potwierdzenie tego podaliśmy około 20 wersetów. Ponieważ jednak słowo el oraz elohim oznaczają potężną jednostkę, a to ostatnie także potężne jednostki, są one również używane w odniesieniu do wybitnych i potężnych ludzi (1 Moj.23:6; 2 Moj.7:1; 21:6; 22:8,10,28 por. z Dz.23:5, gdzie znajduje się natchniony komentarz; Ps.82:1,6; zob. komentarz Jezusa u Jana 10:34,35). Podobnie używane jest w Nowym Testamencie greckie theos (2 Tes.2:4 – dwa razy; Jan 10:34,35). Tak więc twierdzenie, że słowo bóg używane jest wyłącznie do Najwyższej Istoty jest błędem. Oto bardziej przejrzyste wyjaśnienie tej sprawy: Słowo Bóg jest zarówno imieniem własnym, i to imieniem należącym tylko do jednej osoby, jak i rzeczownikiem pospolitym, stosowanym wobec wielu istot – ludzkich i duchowych. Jako imię własne należy wyłącznie do Najwyższej Istoty

poprzednia następna