Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 517

Tomy Epifaniczne

Możemy ponadto dodać, że gdyby jedność Ojca i Syna z Jana 10:30 była jednością istoty, musielibyśmy stwierdzić, że Paweł i Apollos także byli jedną istotą (1 Kor.3:6-8)! Byli oni oczywiście dwiema odrębnymi istotami. Ponieważ w 1 Kor.3:8 jest użyty wobec nich hen (a nie mia, które byłoby niezbędne, by odpowiadać żeńskiej formie ousia – istota), dowodzi to, że ich jedność nie była jednością istoty, lecz ducha, usposobienia (Dz.4:32; 1 Kor.1:10; Efez.4:3-6,13; Filip 1:27; 2:2; 4:2). Tak więc Jan 10:30 greckim słowem hen nie dowodzi, że Ojciec i Syn są jedną istotą, tak jak 1 Kor.3:8 słowem hen nie dowodzi, że Paweł i Apollos byli jedną istotą. To samo słowo i ta sama forma tego słowa, dowodzą że Paweł i Apollos byli jednością w sercu, umyśle i woli, oraz dostarcza logicznego dowodu, że to samo słowo i forma tego słowa u Jana 10:30 dowodzi tego samego w odniesieniu do Ojca i Syna.
      Mamy jednak coś więcej niż tylko przypuszczalne dowody. Gdy Jezus modlił się (Jan17:11,21,22), by wszyscy święci byli jednym (hen, a nie heis czy mia), nie modlił się, by oni wszyscy byli jedną istotą, co byłoby niedorzecznością, lecz by ich jedność była jednością umysłu, serca i woli. Skoro jedność, o jaką modlił się dla nich, nie była jednością istoty, jedność między Nim a Ojcem również nie może być jednością istoty. W Ewangelii Jana 17:11,22 Jezus modli się, by jedność, o którą prosił dla nich, była oparta na jedności panującej między Nim Samym a Ojcem: „aby byli jedno, jako i my”. Tak więc jedność między Ojcem a Nim nie jest jednością istoty, lecz umysłu, serca i woli. Co więcej, Jezus następująco definiuje tę jedność w wierszu 21: „Aby wszyscy byli jedno, jako ty Ojcze we mnie [Bóg był w Nim przez Swego Świętego Ducha, usposobienie, tak samo jak Jezus jest w świętych przez Ducha Świętego, usposobienie (Jan 14:17,20)], a ja w tobie [Jezus był w Ojcu (Jan 14:10,11,20) przez przyjęcie i utrzymywanie Ojca jako Jego Głowy, tj. przez bycie i pozostawanie w poświęconej

poprzednia następna