Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 514

Tomy Epifaniczne

Bogiem, intuicyjnie znałby wszystkie rzeczy, tak jak Bóg, i niczego by nie badał. Jednak Boski umysł, usposobienie w świętych nie wie wszystkiego i musi badać głębokie rzeczy Boże, aby je zrozumieć. Ta sama myśl wynika z Rzym.8:26,27, gdzie dowiadujemy się, że Duch wzdycha, nie będąc w stanie wyrazić swych uczuć. Jednak Wszechmogący Bóg ani nie wzdycha, ani nie ma trudności z wyrażeniem Swych uczuć, natomiast Jego usposobienie w świętych często wzdycha (Rzym.8;23) i często nie potrafi wyrazić swych uczuć. Także gdy w 1 Tes.5:19 jesteśmy napominani, abyśmy nie zagaszali Ducha Bożego, jesteśmy napominani, abyśmy nie czynili czegokolwiek, co niszczyłoby w nas święty ogień Boskiego usposobienia. Traktowanie w tym miejscu Ducha Bożego jako Wszechmogącego Boga oznaczałoby, że jesteśmy w stanie zniszczyć Wszechmogącego Boga! Każdy werset biblijny, który nie używa wyrażenia Duch Święty w znaczeniu mocy, wpływu – używa go w znaczeniu Boskiego usposobienia w Nim Samym oraz w Jego wiernych – w znaczeniu umysłu, serca i woli Boga. Pogląd ten wytrzymuje wszystkie próby Biblii.
      Chociaż Bóg i Jezus są osobami, Duch Święty nie jest osobą. Poza błędnymi tłumaczeniami nie ma ani jednego wersetu, który mówiłby o nim jako o osobie. Jest natomiast wiele tekstów mówiących o Bogu i Chrystusie jako o osobach. Oświadczenia Biblii w odniesieniu do Ducha Świętego w żaden sposób nie zgadzają się z myślą, że jest on osobą. To, że Duch Święty nie jest Wszechmogącym Bogiem oczywiste jest z faktu, że można go zagasić (1 Tes.5:19), co przy założeniu, iż jest on Wszechmogącym Bogiem oznaczałoby, że możemy zniszczyć Wszechmogącego Boga! W jakim sensie Bóg byłby wszechmogący, gdybyśmy mogli Go zagasić, zniszczyć? Biblia mówi, że Jezus (Dz.10:38) oraz święci (2 Kor.1:21) są pomazywani Duchem Świętym. Niedorzeczne jest twierdzenie, że możemy być pomazani osobą, tzn. że to osoba jest tym symbolicznym olejkiem, przy pomocy którego dokonuje się

poprzednia następna