Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 509

Tomy Epifaniczne

cześć i urzędowy autorytet. Tę samą myśl o uwielbieniu Chrystusa przez Boga w Jego zmartwychwstaniu ponad wszelkie inne imię (naturę, cześć i urzędowy autorytet) znajdujemy u Efez.1:19-22. Kol.2:9 zapewnia nas, że obecnie cieleśnie mieszka w Chrystusie pełnia bóstwa, tzn. w Chrystusie jako Przedstawicielu Boga zawiera się Boski charakter, natura, cześć, władza i urzędowy autorytet. Jednak porównanie Kol.1:18,19 dowodzi, iż jest tak od czasu zmartwychwstania Chrystusa i że jest to nagroda za Jego wierność Bogu aż do śmierci. A zatem dowiedzenie, że Chrystus w zmartwychwstaniu zdobył Boską naturę prowadzi do wniosku, że doktryna trójcy nie może być prawdziwa, ponieważ oznacza ona, że Chrystus zawsze posiadał Boską naturę.
      Trynitarze próbują odeprzeć ten argument twierdzeniem, że wyniesienie Chrystusa w zmartwychwstaniu nie miało miejsca w Jego Boskiej naturze, która jak utrzymują zawsze była wyniesiona, lecz w Jego ludzkiej naturze. Odpowiadamy na to, że Biblia nigdy nie mówi, że w Swym zmartwychwstaniu został On wyniesiony w Swej ludzkiej naturze. Mówi natomiast, że wyniesiony został On jako osoba, a nie Jego część osoby. Na 21 różnych sposobów Biblia uczy także, że Jezus nie zmartwychwstał jako ludzka istota, co sprawiłoby, że zabrałby On cenę okupu i w ten sposób zniszczył cały plan zbawienia, lecz zmartwychwstał jako istota duchowa w Boskiej naturze. Ich unik nie zdaje zatem egzaminu. Bóg między innymi ukazał Logosowi radość wyniesienia do Boskiej natury, czci i urzędowego autorytetu, jeśli zechce zrezygnować ze Swej przedludzkiej natury, stać się bezgrzeszną istotą ludzką i jako taki ceną okupu za człowieka, która miała być złożona przez ofiarniczą śmierć, a następnie zapłacona Bogu po wniebowstąpieniu Jezusa (Żyd.9:24; 1 Jan 2:2; 4:10); Bóg w nagrodę miał wynieść Go w zmartwychwstaniu do Boskiej natury, czci i urzędowego autorytetu (Żyd.12:2; 1:3-5; Filip 2:9-11; Efez.1:19-22; Kol.2:9; 1:18,19). Gdyby o tym pamiętano, od razu dostrzeżono by daremność takiego uniku.

poprzednia następna