Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 491

Tomy Epifaniczne

oraz pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że nasze człowieczeństwo trwa w stanie usprawiedliwienia dzięki stałemu przypisywaniu nam zasługi Jezusa. Podobnie wplatają swą myśl do Obj.1:4,5, które ani nie stwierdza, ani nie sugeruje, że istnieją trzy osoby będące jednym Bogiem i stanowiące jednego Boga. Stwierdzenie „od tego, który jest i który był i który ma przyjść” niewątpliwie odnosi się do Boga, chociaż w wierszu tym nie pojawia się słowo Bóg. W w.4 i 5 jest On wyraźnie odróżniony od Jezusa Chrystusa. Gdyby bowiem trynitarska doktryna była prawdziwa, Jezus mieściłby się pod określeniem „od tego, który jest i który był i który ma przyjść”. Jednak sformułowanie „który był”, oznaczające przeszłą wieczność Boga, nie może być zastosowane do Jezusa, ponieważ miał On początek, a więc nie był odwieczny (Kol.1:15; Obj.3:14). Co więcej, w.6 dowodzi, iż nie jest On Bogiem, ponieważ Bóg jest tam nazwany Jego Ojcem. W ten sposób Obj.1:4-6 przeczy temu, by Syn był Wszechmogącym Bogiem. Werset ten w ogóle nie wymienia Ducha Świętego. Nie powinien być zatem używany jako rzekomy dowód trójcy. Zgodnie z jednym z dwunastu znaczeń słowa duch, siedem duchów Bożych z w.4 oznacza nauki (2 Tes.2:2,8; 1 Jan 4:1-3; 5:6; Obj.19:10) i symbolizuje siedem rodzajów nauk Biblii: (1) doktrynalne, (2) etyczne, (3) obietnice, (4) napomnienia, (5) proroctwa, (6) historie i (7) typy. Jak uczy w.4, poprzez nie naszym udziałem staje się łaska i pokój. Zarówno ten wiersz, jak również życzenia łaski i pokoju na początku wszystkich apostolskich pism nigdy nie wspominają, by pochodziły one od Ducha Świętego, a składający takie życzenia zawsze stwierdzają, że pochodzą one od Boga i Chrystusa, co obala trójcę. A zatem nasza analiza tego rzekomo bezpośredniego tekstu dowodzącego trójcę obala doktrynę trójcy w tych i poprzednich wersetach. Jest ona zatem fałszywą nauką.
      Jako ósmy bezpośredni dowód trójcy trynitarze przytaczają potrójne błogosławieństwo Aaronowe z 4 Moj.6:24-26.

poprzednia następna