Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 477

Tomy Epifaniczne

gdzie został zapisany przez kogoś jako jego własny komentarz do tego tekstu. Kopista wprowadził go do właściwego tekstu łacińskiego, skąd jak już powiedzieliśmy po raz pierwszy został przetłumaczony do manuskryptu greckiego w XIV wieku. Następny zawierający go manuskrypt grecki pochodzi z wieku XV. Gdybyśmy jednak nawet założyli, że tekst ten jest prawdziwy, wcale nie dowodziłby on, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem. Greckie słowo oznaczające tutaj „jeden” to bowiem hen i jest rodzaju nijakiego; słowo theos (po grecku Bóg) jest rodzaju męskiego i nie może się po nim pojawić, ponieważ w tym przypadku greckim słowem oznaczającym jeden musiałoby być heis (rodzaj męski). Nie można też po nim wstawić greckiego słowa oznaczającego istotę (ousia), ponieważ ousia jest rodzaju żeńskiego i wymagałaby żeńskiej formy jeden – mia. Gdyby ten tekst był prawdziwy, w wersecie tym po hen musielibyśmy wprowadzić rzeczownik rodzaju nijakiego, np. taki jak pneuma (usposobienie), tak jak musimy to zrobić u Jana 10:30: „Mój Ojciec i ja jesteśmy jednym” (hen) usposobieniem. Nie może to być theos (Bóg) ani ousia (istota), ponieważ wymagałyby one kolejno męskiego heis i żeńskiego mia. Zgadzamy się, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym w usposobieniu, jednym w sercu, umyśle i woli, lecz nie są jednym Bogiem. Biblia nigdzie nie rozróżnia trzech osób w jednej Istocie jako Boga, czego wymaga doktryna trynitarska. Nigdy też nie uczy, że istnieje taka istota, która byłaby czymś więcej niż jedną osobą, ponieważ jedna osoba to jedna osobowa istota, a jedna osobowa istota jest w Biblii zawsze jedną osobą i nigdy nie jest niczym więcej. Tworząc kopię wszystkiego, co znajduje się w Biblii, szatan sfabrykował w ciemnych wiekach pogląd o prawdziwym Bogu jako jednej istocie składającej się z trzech osób. Unikajmy tej niebiblijnej, nielogicznej i niezgodnej z faktami różnicy między słowami osoba a istota w odniesieniu do osobowej istoty. Jest to oczywistym błędem wymyślonym przez

poprzednia następna