Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 476

Tomy Epifaniczne

Jedynym Bogiem, oznacza to, że tylko On jest Najwyższą Istotą. Stosują się tutaj wersety uczące o wyłącznej supremacji Ojca (Jan 14:28; 10:29; 1 Kor.3:23; 11:3; 15:28; 1 Ptr.1:3; Ps.45:7,8; Iz.42:8). Ponieważ wszystkie te teksty uczą o wyższości Ojca wobec Syna, który zaraz po Bogu jest najwyższą Istotą we wszechświecie, miejsce najwyższej supremacji musi zajmować Bóg, Jego Ojciec. (b) wszystkie wersety traktujące o jedności Boga mówią o Nim jako tylko o jednej osobie, istocie, a żaden nigdy nie mówi o Nim jako o trzech osobach w jednej istocie. Wiersze te dowodzą zatem, że tylko Ojciec jest Najwyższą Istotą (5 Moj.6:4 por. z Mar.12:29; 1 Król.8:60; Zach.14:9; 1 Kor.8:4; Gal.3:20; 1 Tym.1:17; Jak.2:19). W punkcie (b) prosimy także zwrócić uwagę na teksty z punktu (a). Wersety te bardzo jednoznacznie uczą, że jest tylko jeden Bóg. Ani one, ani żaden inny werset biblijny w najmniejszym stopniu nie twierdzą, że istnieją trzy osoby będące Bogiem i stanowiące jednego Boga.
      Jedynym tekstem, który wydaje się w jakimkolwiek stopniu potwierdzać taką doktrynę, jest 1 Jana 5:7,8. Jednak znawcy oryginalnego, greckiego tekstu powszechnie dzisiaj uważają, że fragment ten jest interpolacją. Po raz pierwszy wśliznął się do greckiego tekstu w XIV w. Żadne tłumaczenie sprzed tego wieku nie zawiera go, zawierają go natomiast niektóre późniejsze manuskrypty łacińskiej Wulgaty, przepisywane nie więcej niż pięć stuleci wcześniej. Interpolacja ta początkowo została wprowadzona do pewnych manuskryptów Wulgaty, a stamtąd w XIV wieku została po raz pierwszy włączona do tekstu greckiego. Gdyby tekst ten znajdował się w Biblii wtedy, gdy toczyły się spory trynitarskie między IV a VIII wiekiem, trynitarze którym bardzo brakowało takiego tekstu z pewnością użyliby go jako dowodu. Jednak nikt z nich nie użył go w ten sposób z prostego powodu, że nie znajdował się on wówczas w Biblii. Niewątpliwie wśliznął się on do łacińskiego tekstu przy przepisywaniu z marginesu,

poprzednia następna