Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 453

Dlaczego przez minione 6000 lat nie są bez grzechu, skoro są duchami? Ilustruje to kolejną sprzeczność między Biblią a deizmem na temat przyszłego życia ludzkości po śmierci. Ilustruje to ogromny konflikt między Biblią a deizmem we wszystkich tych powyższych kwestiach na temat przyszłego życia ludzkości po śmierci, co oznacza, że ten pogląd deizmu jest niebiblijny.
Pogląd deizmu o życiu zmarłych ludzi jako duchów z pominięciem zmartwychwstania jest pogańskim wierzeniem wpajanym przez każdą pogańską i inną fałszywą religię na ziemi. Między innymi właśnie dlatego apostoł Paweł mówił o religiach pogańskich jako o czczeniu diabłów (1 Kor.10:20). Nie powinniśmy oczywiście być winnymi czczenia diabła i wobec tego powinniśmy unikać deistycznego poglądu na życie przyszłe. Pogląd ten jest oparty na pierwszym kłamstwie szatana (1 Moj.3:4,5; Jan 8:44) wypowiedzianym jako bezpośrednie zaprzeczenie prawu Boga co do kary za grzech (1 Moj.2:17). Warto jest przyjrzeć się trzem elementom tego kłamstwa: (1) „Żadnym sposobem [w rzeczywistości] śmiercią nie pomrzecie [będzie się tylko wydawało, że umrzecie, lecz w rzeczywistości tak nie będzie]”; (2) ”będziecie jako bogowie [aniołowie, duchy (Żyd.1:7, por. Ps.97:7), choć pozornie będziecie martwi]”; (3) „znający [doświadczający w stanie pozornej śmierci] dobre [szczęście]”. Deiści nie cytują pozostałej części tego kłamstwa – „i złe [męki]” – ponieważ nie wierzą w męki bezbożnych zmarłych. Przyjmują jednak i popierają pierwotne potrójne kłamstwo szatana z wyjątkiem jego ostatniej części. Tak więc ich życie przyszłe jest dokładną realizacją tego pierwszego kłamstwa z zastrzeżeniem wspomnianego wyjątku. Dowodzi to jego fałszu. Poza wspomnianym wyjątkiem, jest ono w dużym stopniu tym samym oszustwem na temat stanu śmierci, jakie szatan narzucił światu poprzez papiestwo, co także dowodzi jego nieprawdziwości. Życie przyszłe deizmu jest w dużym stopniu zgodne z zasadami ewolucji,

poprzednia następna