Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 450

Tomy Epifaniczne

zdrowy rozsądek też go nie potwierdza; nie znajdujemy do niego żadnej analogii. Został on po prostu uznany za prawdziwy, ponieważ ludzie drżą na myśl o śmierci jako unicestwieniu i ponieważ pragną żyć dalej. Strach i nadzieja, a nie rozum i prawda sprawiają, że niektórzy ludzie w niego wierzą. Z pewnością strach i nadzieja to słabe, nieuzasadnione i zwodnicze podstawy dla prawdy i wiary.
      Dla wierzącego w Biblię, pogląd deizmu na temat życia przyszłego jest nieprawdziwy dlatego, że jest sprzeczny z wieloma biblijnymi doktrynami. Zwięźle przedstawimy i w krótkości udowodnimy niektóre z tych doktryn, które są sprzeczne z poglądem deizmu na przyszłe życie. Po pierwsze, Biblia uczy, że jedyne nieśmiertelne istoty to te w Boskiej naturze. Przez nieśmiertelność rozumiemy stan nie podlegający śmierci, stan, w którym śmierć jest niemożliwa. W Biblii jest ona zdefiniowana jako życie samo w sobie, samoegzystujące życie, życie, którego trwanie nie zależy od żadnego zewnętrznego warunku ani rzeczy (Jan 5:26; 6:53). Nieśmiertelność, która jest równoważna boskości, początkowo była tylko w Bogu (1 Tym.1:17; Jan 5:26). Potem zaoferował On ją Jezusowi pod warunkiem wierności aż do śmierci (Jan 5:26,27; Żyd.1:3; 12:2). Dlatego przed zmartwychwstaniem świętych Jezus był jedyną istotą, która ją otrzymała (1 Tym.6:16). Święci, lecz nikt inny, zostaną obdarzeni nieśmiertelnością w swym zmartwychwstaniu (2 Ptr.1:4; 1 Kor.15:53,54; 2 Kor.5:4; 1 Jan 3:2), ponieważ nie jest ona rzeczą wrodzoną u człowieka, lecz może być osiągnięta jako nagroda przez cierpliwe trwanie w czynieniu dobra. Jest ona zatem rzeczą udzielaną tylko świętym (Rzym.2:7). Ponieważ ogólnie mówiąc, deizm przypisuje nieśmiertelność wszystkim ludziom, czyni to w sprzeczności z Biblią, która stwierdza, że początkowo posiadał ją wyłącznie Bóg, który następnie udziela jej jako nagrody tylko Jezusowi i Jego wiernym naśladowcom. Ponieważ nieśmiertelność posiadają tylko boskie istoty, nie jest ona wrodzonym przymiotem ludzi, co dowodzi, iż deizm jest błędem. Biblia przeczy w tej

poprzednia następna