Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 442

Tomy Epifaniczne

uczucia (Łuk.16:15; Obj.2:6,15). Te biblijne opisy całkowicie dowodzą, że Bóg rzeczywiście traktuje grzech z odrazą i karze go. Dowodzą one zatem, że bóg deizmu w swojej postawie wobec grzechu jest niebibilijny i nie do przyjęcia.
      Co więcej, Biblia wyraźnie uczy, że Bóg karze za grzech w celu poprawy, a kiedy poprawa taka zostaje odrzucona, wymierza grzesznikowi najwyższą karę – śmierć. Jedną z form karania jest odcięcie grzesznika od Jego łaski i społeczności. Jest to wielokrotnie przedstawione w Biblii (5 Moj.31:17,18; 2 Kron.24:20; Ijob 13:24; Iz.59:2; Mich.3:4). Grzech jest karany przez utrapienia związane z klątwą (1 Moj.3:16-19). Doprowadził on do zniszczenia w potopie rodzaju ludzkiego z wyjątkiem jednej rodziny (1 Moj.6:7). Sodoma, Gomora i pozostałe miasta równiny zostały z jego powodu skazane na zagładę (1 Moj.18:20; 19:13). Sprowadził on na Izrael wiele kar (2 Moj.32:33,34; 34:7; 3 Moj.26:14-21; 4 Moj.15:30,31; 32:23). Doprowadził do wykluczenia z dziedzictwa Kanaanu pokolenia, które opuściło Egipt z wyjątkiem dwóch osób (Ps.95:10,11). Doprowadził on także do usunięcia wszystkich z Kanaanu na okres 70 lat (Jer.42:2-6), a także do ich odrzucenia od Boskiej łaski i skazania na liczne cierpienia Wieku Ewangelii (Rzym.11:25; Dan.9:26,27). Te nauki i fakty są w całkowitej sprzeczności z poglądem deizmu co do beztroski Boga w odniesieniu do grzechu człowieka. Biblia uczy także, że ostateczną karą dla niepoprawnego grzesznika jest śmierć. Bezpośrednio potwierdzają to następujące wersety: 1 Moj.2:17; Jer.31:30; Rzym.1:32; 5:12,17; 6:16,21.23; 7:5; 1 Kor.15:21,22,56; Jak.1:15; 1 Jan 5:16. Poniższe wersety mówią o śmierci jako ostatecznej karze za grzech: 1 Moj.3:19; Rzym.1:18; 5:16,18,19. Tak więc wymierzanie przez Boga śmierci jako najwyższej kary za grzech wskazuje, że w odniesieniu do grzechu jest On zupełnie innym Bogiem od Boga deizmu.
      Także fakty ludzkiego doświadczenia dowodzą, że Bóg nie pozostaje obojętny na grzech człowieka, lecz najpierw

poprzednia następna