Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 422

Tomy Epifaniczne

A zatem na podstawie istoty Boskich przymiotów, jakie deista przypisuje swemu Bogu, a widocznych w stworzeniu, musimy wyciągnąć wniosek, że deistyczne pojęcie o nieobecnym i niezainteresowanym Bogu jest niezgodne z jego poglądem na temat przymiotów Boga obecnych w Jego dziele twórczym. Uwagi te od razu dowodzą słuszności Boskiego objawienia i niesłuszności zaprzeczania jego możliwości przez deistę, i to z punktu widzenia jego stanowiska na temat przymiotów Boga widocznych w stworzeniu.
      Kolejny argument związany z potrzebą przekazania przez Boga Swej woli człowiekowi znajdujemy w oczywistej niezdolności człowieka do uzyskania takiej wiedzy, jaką może przekazać Boskie objawienie. Długo możemy rozwodzić się, i to bardzo szczegółowo, nad cudownymi zdolnościami człowieka, co z grubą przesadą bardzo lubią robić deiści. Pomimo tego niepodważalnym faktem jest, że zdobycie takiej wiedzy wyłącznie przy pomocy władz człowieka jest poza jego zasięgiem. Jest to oczywiste z wielu względów. Panowanie tak licznych wzajemnie sprzecznych religii oraz tak licznych wewnętrznie sprzecznych religii, z których każda naucza innej teorii o relacji człowieka wobec Boga oraz o dojściu do harmonii z Bogiem – dowodzi niezdolności człowieka do samodzielnego wypracowania prawidłowej diagnozy stanu ludzkości w relacji do Boga oraz drogi zbawienia z tego stanu pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym i religijnym. To jednak jeszcze nie koniec: jest to potwierdzone także przez fakt, że nawet przy pomocy Boskiego objawienia – Biblii – ogromna większość tych, którzy patrzą na Biblię jako na Boskie objawienie, rozumie ją błędnie, czego oczywistym dowodem są sprzeczne wyznania chrześcijaństwa, których zwolennicy nie są w stanie zrozumieć takich nauk, jak wyznaniowa trójca, Bóg – człowiek itp., do czego się zresztą otwarcie przyznają. Niezdolność człowieka do rozwiązania problemu jego relacji wobec Boga oraz do ich poprawienia czyni Boskie objawienie czymś niezbędnym, jeśli tak potrzebna wiedza i towarzysząca

poprzednia następna