Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 405

Tomy Epifaniczne

życia i eter, to kolejne dowody rzeczywistości istnienia substancji duchowych, podczas gdy przedmioty namacalne dla zmysłów wokół nas są dowodami istnienia substancji materialnych. Fakty te niszczą podstawowe założenie panteizmu, że wszelka substancja to jedność. Co więcej, fakt, że w stworzeniu ziemskim nie może zaistnieć żadne myślenie bez połączenia duchowej substancji zwanej zasadą życia i uporządkowanego materialnego organizmu (ponieważ ich rozdzielenie zawsze prowadzi do utraty świadomości) – to kolejny dowód na to, że są dwa królestwa substancji: duch i materia. Tak więc fakty dowodzą, że podstawowa zasada panteizmu jest nierealnym założeniem, a nie oczywistą prawdą. To obala oczywiście całą teorię, ponieważ pozbawia ją podstawy, na której mogłaby ona oprzeć swe niepewne nogi.
      Ich pogląd, że Bóg jako tożsamy ze wszechświatem jest nierozdzielnie z nim związany także jest niezgodny z faktami, ponieważ oznacza to, iż stworzył Samego Siebie, tzn. wszechświat. Jeśli z naukowego punktu widzenia cokolwiek jest prawdziwe, to jest nim twierdzenie, że przyczyna poprzedza, tworzy i jest czymś innym niż skutek. Tutaj jednak mamy teorię, która utożsamia przyczynę ze skutkiem, co oznacza, iż „nic” stworzyło „wszystko” i że zaczęło działać zanim istniało, a istniało zanim zaistniało. Formuła panteistów zawarta w łacińskim wyrażeniu natura naturans et natura naturata, tzn. natura tworząca i natura tworzona, jest jako próba wyjaśnienia istoty ich Boga najbardziej godnym podkreślenia nonsensem w całej dziedzinie filozofii fałszywie tak zwanej. W końcowej analizie formuła ta oznacza, że „nic” stworzyło „wszystko” i że rzecz istniała zanim zaistniała. Wszystkie dowody w postaci faktów, jakie podaliśmy powyżej odnośnie odwiecznego istnienia Boga, Jego osobowości, niezależności i działalności we wszechświecie przeczą poglądowi, że bezosobowy wszechświat jest Bogiem. Niezliczone fakty natury dowodzą używania przez Niego woli i jako takie przeczą założeniu, że nie posiada On władzy wyboru. Fakty naszej świadomości i doświadczenia

poprzednia następna