Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 374

Tomy Epifaniczne

poglądu na świat jest to, że wszelkie istoty i wszelkie wydarzenia na świecie [wszechświecie] sprowadza on do materii i sił właściwych materii, a zaprzecza istnieniu i działaniu jakiejkolwiek siły poza naturą. Według materializmu wszystkie wydarzenia z konieczności są skutkami określonych przyczyn. Konieczność ta istnieje nie tylko w naszym myśleniu, lecz zawiera się w samych rzeczach. Materializm uważa, że nawet życie i zjawiska świadomości są zjawiskami materii, ujawniającymi się w określonych warunkach, które jednak nie są dokładnie znane i które ustaną wraz z warunkami, jakie im towarzyszyły”. „Według tego poglądu wszystkie wydarzenia na świecie następują zgodnie z odwiecznie obowiązującymi i niezmiennymi prawami, które nie mogą być zniesione ani zmienione czyjąkolwiek wolą [nawet wolą Boga] i których mocy poddana jest wszelka wola”. Tyle Strecker, którego wyjaśnienie tej teorii jest jasne.
      Tak więc materializm w swej podstawowej formie stoi w wyraźnej sprzeczności z chrześcijaństwem. Odcina się od idei Boga i przeczy Jego istnieniu, wyśmiewa wiarę jako przesąd, odrzuca Boskie objawienie, wolną wolę i moralną odpowiedzialność, twierdząc, że wszystkie one działają w taki, a nie inny sposób, zmuszone do tego przez przyczyny fizyczne. Cnotę i rozpustę uważa za tak samo wartościowe. Teoria ta odrzuca oczywiście przyszłe życie, utrzymując, że jedynym wiecznym życiem, jakie może mieć człowiek, jest rozmnażanie lub wniknięcie przez składniki jego ciała w pokarm i stanie się poprzez asymilację częściami ciał innych. Według tej teorii nie mogą oczywiście istnieć substancje duchowe ani duchowe istoty. Niektórzy materialiści odżegnując się od pewnych nauk, wprowadzili do swej teorii elementy, które jej przeczą. W ten sposób jednak zaprzeczyli oczywiście samej teorii.
Przechodzimy teraz do obalenia tej teorii, która jest najbardziej rozpowszechniona w dzisiejszym świecie nauki. Naszym pierwszym argumentem przeciwko niej jest to, że nie spełnia ona zakładanego celu, tzn. nie wyjaśnia wszelkiego

poprzednia następna