Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 329

Tomy Epifaniczne

Swoją część Nowego Przymierza, kiedy zacznie ono już działać.
      Bóg jest także wierny Swym obietnicom. Najczęściej jest to po prostu rozwinięcie ogólnych obietnic zawartych w Jego przymierzach. Zgodnie z obietnicą Abraham i Sara otrzymali Izaaka, chociaż w tym celu niezbędny był cud dokonany na bezpłodnych rodzicach. Wygnany Jakub doczekał się Boskiej obietnicy przywrócenia go do ziemi obiecanej. Po czterystu latach (1 Moj.15:13) spełniła się obietnica Boga wyzwolenia potomków Abrahama z ucisku w Egipcie, i to co do dnia. Spełniła się Jego obietnica podtrzymywania Mojżesza w dziele wyzwalania. Wypełniona została Jego obietnica udzielenia Izraelowi ziemi obiecanej ich praojcom. Zawsze spełniane były Jego obietnice zwycięstw nad wrogami tak długo, jak długo byli oni posłuszni, czego dowodem są zwycięstwa nad Amelikitami, Haradem, Sehonem, Ogiem i Madianitami w czasie wędrowania po pustyni, nad siedmioma narodami Kanaanu za Jozuego oraz nad ich ciemiężycielami w okresie sędziów pod kierunkiem Otonijela, Ehuda, Baraka, Samgara, Gedeona, Jeftego, Samsona i Samuela. W okresie królów odnosili podobne zwycięstwa tak długo, jak długo byli posłuszni, jak dowodzą tego pewne doświadczenia z życia Saula, Dawida, Abijasa, Azy, Jozefata, Ezechiasza itp. Ratowanie przez Boga Dawida, proroków, Daniela, Sadracha, Mesacha, Abednego, Mardocheusza, Estery, Zorobabela, Ezdrasza i Nehemiasza dowodzi wierności Boga Jego obietnicom wyzwalania tych, którzy są Mu wierni. Jozue (Joz.23:14) oraz Salomon (1 Król.8:56) słusznie wielbili Boga za wykonanie przez Niego dobrych obietnic w każdym szczególe.
      Taka wierność Jego obietnicom cechowała postępowanie Boga w czasie Wieku Ewangelii. W odpowiednim czasie spełniana była każda obietnica złożona Jezusowi. Apostołowie w swych własnych doświadczeniach przekonali się, że obietnice

poprzednia następna